kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1997 2214 1996 1415 05/06/1997
 
DEMİRBAŞ VE MALZEME ALIMINA İLİŞKİN FATURALARIN İÇERİĞİ İTİBARİYLE
YANILTICI (SAHTE) OLARAK KABULÜ HALİNDE; FATURALARDAKİ DEĞERİN RAYİÇ
DEĞERE UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Otel işletmeciliği işi ile uğraşan davacı şirketin 1990 takvim yılı
işlemlerinin incelenmesi sonucu tesbit edilen matrah farkı üzerinden
ikmalen salınan Kurumlar, Geçici Kurumlar Vergileriyle bu vergilere
bağlı olarak kesilen kaçakçılık cezalarına karşı açılan davayı; Danış-
tay Üçüncü Dairesinin bozma kararına uyularak içeriği itibariyle ya-
nıltıcı (sahte) olduğu kabul edilen faturalardaki malların davacı şir-
ket tarafından satın alınıp alınmadığı, faturalardaki değerin rayiç
değere uygunluğunun araştırılması bakımından uzman bilirkişi heyetince
yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda; boya ve mobilyaya ait fa-
turalarda yer alan malzemelerin iş yerinde kullanıldığı ve fatura de-
ğerlerinin uygun bulunduğunun, sıhhi tesisat faturalarında yer alan
malzemelerin toplam değerinin ... lira olması gerekirken ... lira ve
... liralık faturaların alındığı, elektrik malzemeleride kullanılması
gereken toplam değerin ... lira, ... lira bedel üzerinden fatura edi-
len asansörün alım tarihindeki bedelinin ... lira olabileceğinin bil-
dirildiği, anılan raporun mahkemelerince de benimsendiği, bu durumda
özel maliyet ve demirbaş kaydı suretiyle gider kaydı gereken amortis-
man toplamının ... lira olmasına karşın, bu tutar ... lira fazlasıyla
... lira olarak hesaplandığından ... liranın dönem kazancına ilavesi
gerektiği, diğer matrah kalemleri ile Geçici Kurumlar Vergisine iliş-
kin mahkemelerinin kararının Danıştay Üçüncü Dairesince onanarak ke-
sinleşmiş olması karşısında, bu kısımlara ilişkin olarak yeniden karar
verilmesine yer olmadığı gerekçesiyle kısmen kabul ederek, dava konusu
kaçakçılık cezalı tarhiyatı ... lira matrah farkına göre tadil eden
...... Vergi Mahkemesinin 1995/900 sayılı kararının; inceleme raporu-
na göre salınan vergiler ile kesilen cezalarda kanuna aykırılık bulun-
madığı ileri sürülerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açık-
lanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de
uygun görülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen
iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadı-
ğından temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
(MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:95)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA