kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 3995 1980 3002 24/11/1982
 
G.E.E VE A.Y.K. KARARINDA ÖNCE BELEDİYECE YIKLILMASINA İZİN VERİLEN VE
BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILAN YAPININ SAHİBİNE ASLINA UYGUN BİÇİMDE YENİDEN YAP
TIRILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ YÜKLENEMEYECEĞİ NEDENİYLE A.Y.K. KARARININ İPTA-
Lİ HK.<
Dava, taşınmaz üzerindeki evin geleneksel Boyabat evlerinin tüm özel-
liklerini yansıtması nedeniyle korunmaya değer bulunduğuna ve aslına
uygun olarak yine kendi parçalarınında kullanılması suretiyle onarılma
sına, isteniyorsa içte bugünkü kullanımı karşılayacak değişiklerin ya-
pılmasına, yapının rölöve ve onarım projesinin kurala iletilip, onan-
masından sonra izin verilebileceğine ilişkin Gayrimenkul Eski Eserler
ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararının davanın özeti bölümünde belirtilen
nedenlerle iptali isteğiyle açılmıştır.
Dava dosyasının incelenmesinden; dava konusu yapının 12.5.1979 günlü,
A-1663 sayılı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı
ile korunması gerekli sivil mimarlık örneği olarak belirlendiği, bu ka
rarın belediyeye 5.11.1979 gününde tebliğ edildiği ve 6.2.1981 günlü,
17243 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığı, Tapu Sicil Muhafızlığınca da
taşınmazın tapu kütüğündeki beyanlar hanesine 13.11.1979 gününde 1498
yevmiye numarası ile "eski eserdir" şerhi verildiği, davacının ise söz
konusu kurul kararının belediyeye tebliğ edilmesinden önce 9.10.1979
gününde belediyeden izin alarak binanın yıkımına başladığı, kurul ka-
rarının tebliği üzerine yıkımın Belediyece durdurulduğu ve bundan son-
ra Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunca yapının aslına
uygun olarak yine kendi parçalarının da kullanılmak suretiyle onarılma
sına, isteniyorsa içte bugünkü kullanımı karşılayacak değişikliklerin
yapılmasına yapının rölöve ve onarım projesinin kurala iletilip onanma
sından sonra izin verilebileceğine ilişkin dava konusu kararın alındı-
ğı anlaşılmaktadır.
Belediyeden alınan izinle, yukarıda sözü edilen Gayrimenkul Eski Eser-
ler ve Anıtalr Yüksek Kurulu kararlarının tebliğinden önce büyük bir
bölümü yıkılan yapının sahibine yapının yıkılması nedeniyle aslına uy-
gun biçimde yeniden yaptırılması yükümlülüğü yüklenemiyeceğinden dava
konusu kurul kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle dava konusu Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yük-
sek Kurulu kararının iptaline, karar verildi.

BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA