kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 5277 1994 3001 11/11/1994
 
GAYRİ KABİLİ RÜCU DA OLSA, AKREDİFİN YATIRIM İNDİRİMİ UYGULANMASINDA
HARCAMA SAYILAMAYACAĞI HK.<
30.1.1993 günlü ve 21481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7 sıra nolu
Serbes Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Ma
li Müşavrlik Kanunu Genel Tebliği'nin E:2 rapor Dispozisyonu kısmının
III-Hesap İncelemeleri bölümünün onyedinci fıkrasının parantez içinde
yer alan "Akreditif gayri kabili rücu akreditif olsa dahi, harcama sa-
yılarak yatırım indirimi uygulaması mümkün değildir." hükmünün; gayri
kabili rücu akreditifin harcama sayılarak yatırım indiriminde dikkate
alınması gerektiği öne sürülerek iptali istenmektedir.
Dava, 7 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve ku
rumlar vergisi mükelleflerinin, yatırım teşvik belgesi'ne bağlı olan
ve proje tutarları toplamı 2.500.000.000.-lirayı aşan yatırımları nede
niyle, yıllık beyannamelerinde fiilen yatırım indirimi istisnasından
yararlanabilmeleri için, yatırım indirimi uygulamalarını yeminli mali
müşavirlere tasdik ettirmeleri yolundaki hüküm uyarınca, açtırdığı gay
ri kabili rücü akreditif dolayısıyla yatırım indiriminden yararlanabil
mek için yeminli mali müşavire başvuran, ancak aynı tebliğin Ek:2 Ra-
por Dispozisyonu kısmının III-Hesap İncelemeleri bölümünün "Açılan ak-
reditif için yatırım indirimi uygulanıp, uygulanmadığının" da belirtil
mesini öngören fıkranın yanında parantez içinde yer alan "Akreditif
gayri kabili rücu akreditif olsa dahi harcama sayılarak yatırım indiri
mi uygulaması mümkün değildir." hükmü uyarınca tasdik istemi reddedi-
len yükümlü kurum tarafında, parantez içinde yer alan söz konusu hük-
mün iptali istemiyle açılmış olup, bu durumda uyuşmazlığın özünü, yatı
rım indirimi uygulamasında gayri kabili rücu dahi olsa, açılan akredi-
tifin harcama sayılıp, sayılmayacağı hususu oluşturmaktadır.
202 sayılı Kanunla vergi sistemimize girmiş bulunan yatırım indirimi,
ticari ve zirai kazançlarla ilgili bir istisna rejimi olup, öngörülen
amaç genel kalkınma planı ve yıllık proğramda yer alan alanlara yapıla
cak özel sektör yatırımlarının, belirli bir ölçüde vergiye tabi gelir-
den düşülmek suretiyle, yatırımların artmasını ve bu yolla kalkınmanın
hızlanmasını sağlamaktır.
Gelir Vergisi Kanununun Ek 3.maddesinde, yatırım indiriminin konusunu
"kaynağı ne olursa olsun, Ek 2.maddede yazılı şartalrı haiz bulunan ya
tırımlarla ilgili harcamalardan; bina (sadece turizm işletmeleri
için), makina, tesisat, araç (sadece işletmenin esas faaliyet konusu
ile ilgili olanlar) ve benzeri amortisnana tabi aktif değerlerin yeni
olanların maliyet bedelleri" nin oluşturacağı belirtilmiş olup, yatı-
rım indiriminin başlangıcı ve uygulama süresi ile ilgili Ek 4.maddede
"yatırım indiriminin uygulanmasına, yatırım konusunu teşkil eden aktif
değerlere ilişkin hacamaların yapıldığı tamvim yılından itibaren başla
lanır ve indirimden faydalanacak miktara ulaşıncaya kadar devam olu-
nur." hükmü mevcuttur.
Yatırım indiriminden yararlanabilmek için anılan kanun maddelerine gö-
re "harcama"nın yapılmış olmasının yanında, yatırım indirimine konu ak
tif değerin işletmeye dahil olması gerekmektedir. Henüz aktife kayde-
dilmeyen bir değer nedeniyle, gayri kabili rücu olsa dahi, açılan akre
ditifin aktif değerlere ilişkin harcama sayılarak yatırım indiriminden
faydalandırılması anılan Kanun hükümleri karşısında mümkün bulunmamak-
tadır. Konunun, dava konusu tebliğde yazılı biçimde açıklanmasında ka-
nuna aykırılık görülmemiştir.
Bu nedenle, davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER; SAYI:90) ŞT/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA