kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 232 1980 5343 13/01/1982
 
TAHAKKUK FİŞİ BİZZAT YÜKÜMLÜYE TEBLİĞ EDİLMEDEN ÖDEME EMRİ TANZİM EDİ-
MİYECEĞİ HK.<
Dava; yükümlünün gayrımenkul Kıymet Artışı vergisine ilişkin ödeme em-
rine yönelik itirazını kabul ederek ödeme emrini iptal eden İtiraz Ko-
misyonu kararının bozulması isteminden oluşmaktadır.
1318 sayılı Finansman Kanununun 45.maddesinde, Finansman Kanunu hüküm-
leri saklı kalmak üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun gayrımenkul
kıymet artışı vergisi hakkında da uygulanacağı, Vergi Usul Kanununun
25.maddesinde, vergi kanunlarına göre beyan üzerinden alınan vergile-
rin tahakkuk fişi ile tarh ve tahakkuk ettirileceği, bu esasa göre ver
gi dairesince beyannamenin alınması üzerine bir tahakkuk fişi tanzim
olunacağı ve bunun bir nüshasının mükellefe veyahut beyannameyi mükel-
lef namına vergi dairesine tevdi edene verileceği, bu suretle verginin
tahakkuk etmiş olacağı aynı kanunun 28.maddesinde ise beyannamenin pos
ta ile gönderilmesi halinde de tahakkuk fişinin kesileceği, bu takdir-
de tahakkuk fişinin mükellefe verilecek nüshasının kapalı bir zarf i-
çinde, mükellefin beyannamede gösterdiği adrese gönderileceği ve fişin
dairede kalan nüshasına posta zimmet defterinin tarih ve numarasının i
şaret olunacağı yazılıdır. Maddede tahakkuk fişinin postaya verilmesi-
nin bu fişin mükellefe tebliğ yerine geçeceğine dair bir hüküm bulunma
maktadır. Bu itibarla tahakkuk fişinin 100.madde gereğince bizzat muha
tabına tebliği gerekmektedir.
Öte yandan, mükelleflerin 213 sayılı kanunun 378.maddesinin ikinci fık
rasına dayanarak beyana dayanan tarhlara karşıda itirazda bulunma hak-
larına sahip olmaları nedeniyle bu hakkın kullanılabilmesi için tarh e
dilen verginin kendilerine tebliğ edilmiş veya bu vergiye ilişkin olup
tebliğ yerine geçen bir işlemin yapılmış olması da zorunludur. Bu tak-
dirde de, 93.madde uyarınca, tahakkuk fişinin de diğer vergilendirme i
le ilgili vesika ve yazılar gibi posta vasıtasıyla ve ilmühaberli taah
hütlü olarak bilinen adreslere tebliği ve bu hallerde vergi usul kanu-
nunun posta ile tebliğ usulü ve muhatapları hükümlerinin uygulanması
gerekmektedir.
Ödeme emri, usulüne uygun olarak tahakkuk edip vadesinde ödenmiyen
amme alacağı için tanzim ve tebliğ olunabilir. Olayda uyuşmazlık konu-
su ödeme emri, dava konusu kararla daha önce tahakkuk fişinin yükümlü-
ye tebliğ edildiğine ilişkin bir belge olmaması nedeniyle iptal edil-
miştir. Davacı idare de beyana dayalı tarhiyata ilişkin tahakkuk fişi
nin tebliğ edildiğini iddia ediyorsa da belge ibrazı suretiyle bu husu
su tevsik edememektedir.
Açıklanan nedenlerle, usul ve esas yönlerinden yasaya uygun itiraz ko-
misyonu kararının bozulması isteğiyle açılan davanın reddine karar ve-
rildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA