kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 367 1980 4237 18/01/1982
 
BELEDİYELERİN KANUNEN ZORUNLU BULUNDUĞU HİZMETLERİ İFA ETMESİ KARŞILI-
ĞINDA YILLIK ÜCRET TARİFESİ DÜZENLEYEMEYECEKLERİ HK.<
Dava, Belediye Meclisinin tarife kararının, tabakhane dükkanlarına gi-
den sudan yıllık 2.000 TL.resim alınmasına, bir dükkanda birden fazla
kiracı var ise her birinden ayrı ayrı resim alınmasına ilişkin kısmı-
nın iptali isteğiyle açılmış bulunmaktadır.
1580 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 26.fıkrasında "Belediye
hududu dahilindeki müşterek, bağ, bahçe, tarla ve bostanların müşterek
su kanallarını temizlettirmek, bozulan yollarını tamir ve bu husustaki
masrafları alakadarlardan tahsil etmek bahçe, tarla, bostanların ve
umumi yerlerin su birikintilerini kurutmak ve kurutturmak, umumi ve
hususi havuzların sularını şartlara uygun surette vakit vakit değiştir
mek ve tazelettirmek; "belediyelerin görevleri arasında sayılmış, 16.
maddesinde de bu görevlerin belediyelerin mecburi görevlerinden olduğu
hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, Denizli Belediye Meclisince, tabakha-
ne dükkanlarına giden dere suyunun kanal açma ve kanal temizleme mas-
rafları karşılığı olarak tabakhane esnafından yıllık 2.000 lira resim
alınmasına ilişkin tarife düzenlendiği anlaşılmaktadır.
1580 sayılı Belediye kanununa göre, belediyelerin kanunen zorunlu hiz-
metleri ifa etmeleri karşılığında yıllık ücret tarifeleri düzenlemele-
ri mümkün değildir. Bu tür hizmetlerin yapılması halinde masrafların
ilgililerden belirli oranda tahsili olanağı mevcuttur.
Bu nedenle, tabakhane dükkanlarına giden sudan yıllık resim alınması
yolunda düzenlenen tarifenin yasal dayanağı bulunmadığından davanın
kabulü ile dava konusu Belediye Meclisinin tarife kararının tabakhane
resmine ilişkin kısmının iptaline karar verildi.


(MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA