kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1992 168 1992 391 23/10/1992
 
YÖNETİM GÖREVİNİ TAM OLARAK YERİNE GETİRMEYEREK, HİZMETİN AKSAMASINA
SEBEBİYET VEREN VE HALK ARASINDA SİYASET YAPTIĞI ŞUYU BULAN DAVACININ,
SORUMLU HEKİMLİK GÖREVİ ÜZERİNDEN ALINMAK SURETİYLE NAKLEN ATANMASINDA
HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Davacının Uşak ili Banaz ilçesi Merkez Sağlık Ocağı sorumlu doktorlu-
ğundan alınarak, Siirt ili Sason ilçesi Yücebağ Sağlık Ocağı Tabipli-
ğine naklen atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada
İdare Mahkemesince verilen iptal kararı, temyiz incelemesi sonucunda,
Danıştay Beşinci Dairesi kararıyla bozulmu ise de; bozmaya uymayarak,
iptal kararında ısrar etmiştir.
Davalı idare İdare Mahkemesi ısrar kararının temyizen incelenerek bo-
zulmasını istemektedir.
Danıştay Beşinci Dairesi, İdare Mahkemesinin kararını, sorumlu doktor
olan davacının işyerinde normal çalışma saatlerine uymadığı gibi ma-
iyetindeki personelin devamını da sağlayamadığı disiplin ve otoriteyi
kuramadığı, Devlet memurları için 657 sayılı Kanunda öngörülen siyasi
faaliyet yasağına uymadığının soruşturma raporundan anlaşıldığı, bu
itibarla üzerindeki yönetim görevi de alınmak suretiyle yapılan davaya
konu nakil işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı, belirtilen durumlar
gözardı edilerek, işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet
görülmediği gerekçesiyle bozmuştur.
İdare Mahkemesince, davacının mesaiye uymadığı, iş disiplinini sağlaya
madığı hususunun sabit olduğu, ancak, bu fiilinden dolayı "kınama" ce-
zası ile cezalandırılmış olduğu da gözönüne alındığında, sorumlu hekim
lik görevini üzerinden alınmasını gerektiren davranışının, naklen, ta-
yin edilmesine sebep oluşturmayacağı, siyasi faaliyette bulunduğu husu
sunun ise subut bulmadığı, nitekim hakkında yapılmış yasal bir işlem
de olmadığı, kaldı ki, davacı hakkındaki soruşturmanın, bir Milletveki
linin siyasi baskısı sonucunda, önyargılı olarak yapıldığı vurgulana-
rak, dava konusu işlemin iptaline dair ilk kararlarında ısrar edilmiş-
tir.
Temyiz dosyasının incelenmesinden, davacı hakkında yaptırılan soruştur
ma sonucunda, sağlık ocağının sorumlu hekimi olmasına rağmen, mesaiye
uymadığı gibi, diğer personelin göreve devamlarını da sağlayamadığı,
disiplin ve otoriteyi kuramadığı, yönetim görevini tam olarak yerine
getirmediği, bu suretle hizmetin aksamasınasebebiyet verdiği anlaşıl-
maktadır. Diğer yandan, siyasi faaliyette bulunduğu yolunda somut ka-
nıtlar olmamakla birlikte, soruşturma sırasında ifadelerine başvurulan
kişilerce, siyasi çalışmalar yaptığı yolunda duyumları olduğunun belir
tildiği, halk arasında davacının siyaset yaptığının şuyu bulunduğu
dikkate alındığında, davaya konu nakil işleminde kamu yararı ve hizmet
gerekleri açısından hukuka aykırılık görülmemektedir.
Milletvekili olan bir şahsın şikayeti üzerine yaptırılan soruşturma so
nucunda, dinlenen tanıkların ifadelerinin yanısıra, davacının ikrarı
ile de subut bulunan davranışyarı nedeniyle hizmetin düzenli ve verim-
li yürütülebilmesi amacıyla dava konusu nakil işleminin tesis edildiği
görülmekle, siyasi saikle ve önyargılı olarak soruşturma yapıldığı yo-
lundaki idare mahkemesi gerekçesine katılmak mümkün görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile, Di-
yarbakır İdare Mahkemesinin 21.1.1992 günlü, 1992/27 sayılı ısrar ka-
rarının bozulmasına karar verildi.
GEREKÇEDE KARŞI OY:
Uşak ili Banaz ilçesi Merkez Sağlık Ocağının sorumlu hekimi olan dava-
cının, mesai saatlerine uyum göstermediği, maiyetindeki personelin gö-
reve devamlarını sağlayamadığı ve hizmetin düzenli yürütülmediğinin so
ruşturma sonucu, davacının bu durumu doğrular beyanlarıyla da subut
bulması üzerine, Siirt ili Sason ilçesi Yücebağ Sağlık Ocağına naklen
tayin edilmesinin kamu yararı ve hizmet gerekleri ilkelerine aykırılık
taşımadığı görülmektedir.
Ancak, siyasi faaliyette bulunduğu hususunun da soruşturma konusu ya-
pılmasına rağmen, bu durumu ortaya koyan somut kanıta rastlanılmamış-
tır. Dolayısıyla, davacının siyasi faaliyette bulunduğu iddiası subuta
ermemiştir. salt bu yönden duyumların olduğu yolundaki ifadelere daya-
nılarak, bu durumun nakil işleminin tesisi için haklı ve hukuken geçer
li bir sebep olarak kabulüne ise imkan bulunmamaktadır.
Bu nedenle, idare mahkemesinin ısrar kararının bozulması yolunda veri-
len kararın gerekçesinin, davacının siyasi faaliyette bulunduğunun şu-
yu bulduğu ve naklen tayin edilmesine ilişkin işlemin bu sebeble de
hukuka uygun olduğuna dair kısmına katılmıyorum.
(DAN-DER, SAYI:87) CP/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA