kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1986 798 1985 773 11/03/1986
 
YAPTIRILAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU SAPTANAN RAYİÇ BEDELLE BEYAN
OLUNAN SATIŞ BEDELİ ARASINDAKİ FARKIN % 25 MÜZAMAHA PAYINI AŞMAMASI
HALİNDE TARHİYATIN İPTALİ GEREKTİĞİ HK.<
Uyuşmazlık mükellef kurum adına salınan emlak alım vergisi ile kesilen
kusur cezasını; tadilen tasdik eden Vergi Mahkemesinin kararının; bo-
zulması istemidir.
198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun 13.maddesinin 1.fıkrasında;
beyan olunan değer rayiç bedelden % 25 e kadar noksan olursa veya % 25
i aşan nisbette noksan olmakla beraber aradaki fark 5.000 lirayı geç-
mez ise Takdir Komisyonu kararı üzerine bir işlem yapılamıyacağı hükme
bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; olayda yaptırılan bilirkişi incelemesi sonu-
cunda bilirkişice tesbit edilen rayiç değer (Mahkemece uygun bulunduğu
na göre) ile beyan olunan değer arasındaki fark % 25 e kadar olan nok-
sanlığı aşmadığı anlaşıldığından yukarıda değinilen hüküm nedeniyle
tarhiyat yapılamıyacağı cihetle Vergi Mahkemesince bu husus nazara
alınmadan tarhiyatın tadilen tasdikine karar verilmesinde hukuki isa-
bet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, mükellef temyiz isteminin kabulü ile Vergi Mahke
mesi kararının bozulmasına ve tarhiyatın iptaline karar verildi.(MS/EK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA