kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1987 375 1986 1262 15/04/1987
 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞINCA BELEDİYEYE DEVREDİLEN VE ÖZEL SÖZLEŞ
ME İLE DAVACIYA KİRALANAN KONUTUN, SÖZLEŞME SONA ERMEDEN, SATINALINMA-
SI İÇİN GEREKEN PEŞİNATIN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE BELEDİYECE TAHLİYESİNDE
MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI HK. <
Dava, 775 sayılı Yasa uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yaptı
rılıp ... Belediyesince 5 yıllığına kiralanan sosyal konutun tahliye
ettirilmesine ilişkin davalı Bakanlık işleminin iptali dileğiyle açıl-
mış, İdare Mahkemesince;
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 775 sayılı Yasa uyarınca inşa ettiri
len sosyal konutların bir kısmının ... Belediyesine devrinin uygun gö
rüldüğü ancak bu devir işlemi gerçekleşmeden 17.6.1983 günlü olurla ip
tal edilerek söz konusu taşınmazların yeniden Bakanlığın uhdesine geç
tiği, fakat devir işlemlerinin devam ettiği safhada konutların bir kıs
mının belediye tarafından kiraya verildiği, devir işlemi iptal edilin-
ce kira akitleri geçerli sayılarak diğer konutların İl İmar Müdürlüğün
ce kiraya verilmesinin kararlaştırıldığı, bilahare bu konutların önce-
likle içinde oturan kişilere satılması veya kamu kurumlarına lojman
olarak tahsis edilmek istendiği, davacının oturduğu konutu satın almak
üzere müracaatta bulunduğu, hak sahipliğinin onaylandığı, ancak peşin
olarak yatırılması gereken % 25 peşinatı T. Emlak Kredi Bankasına veri
len sürede yatırmayarak konutu almaktan vazgeçtiği ve hak sahipliği sı
fatını kaybettiğinden bahisle konutu tahsliye etmesi istenmiş ise de;
7.5.1982 tarihinde adı geçen ile Belediye Başkanlığı arasında yapılan
kira mukavelesine göre 1.5.1987 tarihine kadar konutta kiracı olarak
oturmaya hak kazandığı, tamamen özel hukuk ilişkisine dayanan bu söz-
leşmenin ortadan kalktığını gösteren herhangi bir belge ibraz etmeden
sadece belirlenen süre içerisinde peşinat yatırmadığı gerekçesiyle tah
liyesine idarece karar verilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığı gerek
çeleriyle dava konusu işlem iptal edilmiş, karar davalı bakanlık tara-
fından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbi
risi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme
kararının onanmasına, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine ka-
rar verildi.RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA