kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 887 1985 32 22/05/1985
 
İMAR PLANINDA İNŞAAT NİZAMI BELİRTİLMEDİĞİNE GÖRE İMAR YÖNETMELİĞİ HÜ-
KÜMLERİ GÖZÖNÜNDE TUTULARAK DAVACIYA AYRIK NİZAM İNŞAAT İZNİ VERİLME-
SİNDE MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK. <
Dava, taşınmaz mala ikili (ikiz) blok inşaat yapma izin verilemiyece-
ği, 6 metre cepheli bahçeli nizam (ayrık nizam) inşaat izni verilebile
ceği hakkındaki 27.6.1983 günlü davalı idare işleminin iptali isteğiy-
le açılmış, mahkemece uyuşmazlık konusu parselin yer aldığı adanın i-
mar durumunun ikiz bahçeli olarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca o-
nandığı ve tapuya bu şekilde tescil ettirildiği bu nedenle işlemde mev
zuata uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline
karar verilmiş ve bu karar davalı idarece temyiz edilmiştir.
İmar Kanununun 32.maddesinin ikinci fıkrasında genel olarak herhangi
bir sahanın imar ve yol istikamet planı esaslarına, bulunduğu bölgenin
koşullarına ve yönetmelik hükümlerine aykırı maksatlar için kullanıla-
mayacağı ve üzerine bu maksatlara aykırı yapı yapılamayacağı kurala
bağlanmıştır.
1/1000 ölçekli tatbikat planında dava konusu parselin yer aldığı imar
adasında 9.50 metre yüksekliğinde yapı yapılabileceği belirtilmiş olup
inşaat nizamı konusunda bir açıklık getirilmemiştir.
Malatya İmar Yönetmeliğinin 1.03 maddesinde ise, imar planlarında aksi
ne bir açıklama bulunmadığı takdirde yönetmelikte yazılı hükümlerin uy
gulanacağı; 1.04.maddesinde, imar planlarında açıklanmamış ve bu yönet
melikte de yer almamış hususlarda lüzum ve ihtiyaca ve civarın karekte
rine göre uygulanacak şekli takdire ve 3.12.maddesinde; ayrık yapı ni-
zamına tabi olan veya ikili blok yapılması gereken yerlerde, daha uy-
gun çözüm yolları bulmak maksadı ile, bir kaç dar parseli birlikte mü-
talaa ederek o yer için tesbit edilen yapı karekterine uyacakl bir ter
tipten uzaklaşmamak üzere, bina cepheleri toplamı 24 metreyi geçmeyen
iki veya üçlü bloklar teşkil etmeye belediyelerin yetkili olduğu öngö-
rülmüştür.
İmar planında inşaat nizamı belirtilmemiş olduğundan söz konusu ada da
ayrık bahçeli inşaat nizamının uygulandığı yukarıda yer alan imar yö-
netmeliğinin 3.12.maddesi uyarınca da bazı parsellere ikili blok inşa-
at izni verildiği, yalnızca adanın ortasında bulunan davacıya ait par-
selin boş kaldığı dava dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır.
Davacının iddia ettiğinin aksine imar planında inşaat nizamı gösteril-
memiştir. Bu nedenle İmar Yönetmeliği hükümlerine göre davacıya ayrık
nizam inşaat izni verilebileceği yolundaki işlemde mevzuata aykırılık
bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu parselin sağ ve solundaki parseller
de ruhsat uyarınxca yapılmış yeni binalar bulunmaktadır. Adanın teşek-
kül etmiş durumuna göre de, davacının isteği üzerine Asliye 1.Hukuk
Mahkemesince yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucunda düzenlenen ra-
porda da belirtildiği gibi dava konusu parsel üzerinde ikiz bahçeli ni
zam inşaat yapmak mümkün değildir.
Açıklanan nedenlerle temyiz edilen İdare Mahkemesi kararının bozulması
na, 2577 sayılı Yasanın 49.maddesi uyarınca yukarıda belirtilen gerek-
çeyle davanın reddine karar verildi.


RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA