kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1987 24 1987 11 03/04/1987
 
İSKANA TABİ TUTULAN AİLEYE ARAZİ TAHSİSİNDE, İSKAN YARDIMININ YAPILDI-
ĞI TARİHTEKİ ARAZİ NORMLARININ DİKKATE ALINMASI GEREKTİĞİ HK.<
İskana tabi tutulan davacı ve ailesinden hak sahibi kabul edilen altı
kişiye 27.500 m2 arazi tahsis edilmesine ilişkin İl İskan Komisyonunun
kararının iptali istemiyle açılan dava, İdare Mahkemesi kararıyla, tah
sis edilen arazi miktarının Bakanlar Kurulu kararı uyarınca hazırlanan
iskan cetvelindeki miktarlara uygun olduğu ve arazi seçimi davacılara
bırakıldığı halde belirlenen süre içinde seçim yapmadıklarından arazi-
nin niteliğine gönelik iddialarının yerinde bulunmadığı gerekçesiyle
reddedilmiş; Ancak bu karar temyiz incelemesi sonucu Danıştay Sekizin-
ci Dairesince, arazinin, iskan yardımının yapıldığı zamanki nitelikle-
ri gözönünde tutularak saptanacak miktarda tahsis edilmesinin zorunlu
olduğu, gerekirse mahallinde bilirkişi incelemesi yapılarak, tahsis
edilen arazinin, iskan yardımının yapıldığı zamandaki durumu gözönünde
tutularak miktarın doğru saptanıp saptanmadığının anlaşılmasından son-
ra karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmuştur.
İdare Mahkemesi, Sekizinci Dairenin bozma kararına uymayarak İl İskan
Komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davada da davacıların,
1965 yılında tahsis edilen arazilerin susuz ve kıraç olduğu bu nedenle
Bakanlar Kurulunca tespit edilen norma göre arazi tahsis edilmediği
yolunda iddialar öne sürdükleri ancak bu iddianın Danıştay Sekizinci
Dairesince verilen kararda, tahsisin yapıldığı tarihlerde herhangi bir
itirazda bulunulmadığı halde aradan 9 yıl geçtikten sonra bu konuda
yapılan itirazın kabule şayan olmadığı belirtilmek suretiyle reddedil-
diği, bu durumda kesinleşmiş mahkeme kararı karşısında aynı iddiaların
tekrar incelenmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine
ilişkin kararında ısrar etmiştir.
Davacılar İdare Mahkemesi ısrar kararının bozulmasını istemektedirler.
Dava ve işlem dosyasının incelenmesinden; 5098 sayılı Kanundan fayda-
lanarak Tunceli'ne dönen davacının o tarihte kendisi ile birlikte altı
kişi olan ailesinin iskan edilmeleri için 26.2.1953 günlü başvurusu
üzerine, iskana hak kazanabilmek için 5098,5227 ve 5826 sayılı Kanun
hükümlerinin aradığı bütün nitelik ve koşulları taşıdıkları anlaşıl-
makla İl İskan Komisyonu kararı ile, sayı belirtilmeksizin davacı ve
ailesinin iskan edilmelerine karar verildiği, ancak Koç Tanzi Köyünde
hazine arazisi bulunamaması nedeniyle 1965 yılına kadar ailenin iska-
nen topraklandırılamaması ve davacının yeniden başvurusu üzerine, İl
İskan Komisyonu kararıyla iskanlarının nakledildiği, İl İskan Komisyo-
nu kararı ile davacı ve ailesine ev yeri ve toprak verilmesinin uygun
görülmesi üzerine 13.10.1965 de dokuz kişi için 200 m2 ev yeri ile
78.050 m2 arazi verildiği, 27.4.1966 da davacının kardeşinin de temli-
ke dahil edildiği ve 14620 m2 daha arazi verildiği, temlik edilen ara-
zilerin 6.4.1967 de teslini üzerine, 15.4.1967 de davacının arazi norm
larına itiraz ettiği ve itirazın sonucu İl İskan Komisyonu kararı ile
yeniden 18768 m2 arazi verildiği, aynı komisyonun 9.6.1970 günlü kara-
rıile davacının kardeşi ...'nin de temlik edilen arazilerde hak sahibi
olduğunun kabul edildiği anlaşılmaktadır.
İdareye vaki ihbarlar üzerine yapılan soruşturma sonunda İl İskan Ko-
misyonu 1.5.1974 günlü 1974/1 sayılı kararı ile, daha önce iskana tabi
tutulup 1965-1967 yıllarında arazi temlik edilen onbir kişiden yedisi-
nin hak sahipliği iptal edilmiş ve halen dört kişi hak sahibi kabul
edilerek önceden temlik edilen arazilerden 23.168 m2 arazi tahsis
edilmiştir.
1.5.1974 günlü 1974/1 sayılı kararın iptali istemiyle açılan dava so-
nunda Danıştay Sekizinci Dairesi 2.6.1975 günlü E:1974/4114,
K:1975/1964 sayılı kararıyla, altı kişinin hak sahibi olması gerekti-
ğini belirterek İl İskan Komisyonu kararını iptal etmiş; Ancak davacı-
ların arazi normlarına ilişkin itirazlarını kabule şayan görmemiştir.
Danıştay Sekizinci Dairesinin 26.6.1975 günlü 1964 sayılı kararı İda-
rece 1983 yılında uygulanmış ve eski temliklerin tümü iptal edilerek
hak sahibi altı kişiye, 5098 sayılı Kanunun 5.maddesine dayanılarak
24.7.1947 günlü 3/6175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4.maddesine
göre yeniden norm hesabı yapılarak önceden temlik edilen gayrimenkul-
lerden 27.500 m2 si 7.10.1983 günlü 507 sayılı karar ile tahsis edil-
miştir.
İskan Kanunu hükümlerine ve 5098 sayılı Kanunun 5.maddesine dayanıla-
rak çıkarılan 24.7.1947 günlü 3/6175 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına
göre, arazinin iskan yardımının yapıldığı tarihteki nitelikleri gözö-
nünde tutularak saptanacak miktarda tahsis edilmesi gerekmektedir.
Davacı ve ailesine iskan yardımı (noksanlıkları 1967 de tamamlanmak)
1965 yılında yapılmıştır.
Ailenin nüfus sayısının kaç olduğu konusundaki değişik uygulamalar ne-
deniyle uyuşmazlık 1983 yılına kadar süregelmiş ise de, davacı ve aile
sine 1965 yılında iskanen arazi tahsisi yapıldığı açık ve kesin olduğu
na göre, hak sahibi olan altı kişiye, (1983 normlarına göre değil) ara
zinin 1965 yılındaki durumu dikkate alınarak, 1965 normlarına göre ara
zi tahsis edilmesi gerekirken, mahalli İskan Komisyonunca, arazinin
uluova sulama projesi adı altında Keban gölünden alınan su ile sulana-
bilir duruma geldiği dikkate alınarak 1983 normları uygulanarak arazi
tahsisi Kanuna uygun görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, İl İskan Komisyonu kararının iptali gerekirken
davanın reddedilmesi yerinde olmadığından Davacıların temyiz isteminin
kabulü ile Malatya İdare Mahkemesinin, davanın reddinde ısrarına iliş-
kin kararının bozulmasına karar verildi.
(MS/SE)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA