kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1985 1209 1984 4606 10/04/1985
 
DEFTER VE BELGELERİN İBRAZI İÇİN YAZILAN YAZININ BİLDİRİLEN ADRESTE
TEBLİĞİNİN MÜMKÜN OLMAMASI ÜZERİNE MEMUR ELİYLE MUHTAR NEZDİNDE EVRAK
ÖNÜNE BIRAKILMAK SURETİYLE YAPILAN TEBLİGATIN USULÜNE UYGUN BULUNDUĞU
VE DEFTER VE BELGELERİNİN İBRAZ ETMEYEN MÜKELLEF HAKKINDA İŞKOLU KA-
ZANÇ ŞARTLARI DİKKATE ALINMAK SURETİYLE TAKDİR OLUNAN MATRAHA İTİBAR
EDİLEBİLECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık; Mükellef adına, 1974 takvim yılı için resen salınan gelir
ve mali denge vergisi ile kesilen kaçakcılık cezasını; mükellefe def-
ter ve belgelerinin ibrazı için, Vergi Dairesine bildirdiği adrese çı-
karılan davet yazılarının postayla tebliğinin mümkün olmaması üzerine
Vergi Usul Kanununun 102.maddesi gereğince yoklama memuru eliyle teb-
ligatın yapılması cihetine gidildiğinin dosyanın incelenmesinden anla-
şıldığı, dosyada mevcut 12.2.1979 günlü yoklama emrinden de anlaşılaca
ğı üzere mükellefin evrakı almaktan imtina etmesi neticesi evrak önüne
bırakılarak mahalle muhtarı nezdinde zabıt tutulmak suretiyle Vergi
Usul Kanununun 102.maddesindeki esasa göre tebligatın yapıldığının ka-
bulünün zorunlu olduğu, mükellefin defter ve belgelerinin kendisinden
talep edilmediği şeklindeki iddiasında tutarlılık bulunmadığı, bu du-
rumda defter ve belgeleri ibraz edilmediğinden vergi matrahının maddi
delillere dayanılarak tesbitine imkan olamayacağı gibi mükellefin be-
yannamesinin dosyada mevcut onaylı örneğinden anlaşılacağı üzere inşaa
tın devam ettiği kaydedilmekle beraber sebe başı ve sene sonu mevcut-
lar, alınan malzeme ve sarfedilen işçilik ve varsa satışlar gösteril-
mediğinden dönem matrahının resen takdir ve işkolu kazanç şartları na-
zara alınarak takdir edilen matrahın Komisyonlarınca mutedil ve muva-
fik görüldüğü gerekçesiyle aynen tasdik eden İtiraz Komisyonu kararı-
nın bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İti
raz Komisyonu kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup davada ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozul-
masını sağlayacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar veril-
di.
AYRIŞIK OY:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 31.maddesinde, Takdir kararlarında tak
dirin müstenidatının ve takdir hakkında izahatın bulunması öngörülmüş
olmasına rağmen, dosyada mevcut Takdir Komisyonu kararında yapılan 75
bin liralık matrah farkı takdirinin hangi verilere dayandığını belli
eden bir açıklık bulunmadığından, genel ifadelerle yetinilerek yapıl-
mış bulunan bu takdire dayanılarak tarhiyat yapılamayacağı, bu nedenle
tarhiyatın terkinine karar verilmesi gerektiği görüşüyle çoğunluk ka-
rarına katılmıyoruz.(MS/EK)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA