kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
VERGİ DAVA DAİRELERİ 2000 76 1999 276 11/02/2000
 
İHRACAT VE İHRACATA DAYALI İMALATIN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ 94/5349
SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA VERGİ BORÇLARI İHRACATÇILARA
VERİLEN PRİMDEN MAHSUP EDİLEN ANCAK DESTEKLEME VE İSTİKRAR FONUNDA
KAYNAK BULUNMAMASI NEDENİYLE VADESİNDE ÖDENMEYEN VERGİLERİN ÖDEME EMRİ
İLE İSTENMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
1994 yılına ilişkin kurumlar vergisi borcunun tahsili amacıyla davacı
adına ödeme emri düzenlenmiştir.
Ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı inceleyen ... Ver-
gi Mahkemesi, ... günlü ve ... sayılı kararıyla; davacı şirketin ödeme
emrine konu olan vergilerin 1994/7 sayılı Para Kredi Koordinasyon Ku-
rulu Kararında belirtilen şartlara uygun olarak hak kazandığı ihracatı
teşvik primine mahsubu için Merkez Bankasına başvurduğu, davacının bu
istemi sonuçlandırılıp, olumlu veya olumsuz bir yanıt verilmeden, ala-
cağın tahsili için düzenlenen ödeme emrinde yasaya uygunluk görülmedi-
ği gerekçesiyle ödeme emrini iptal etmiştir.
Vergi idaresinin temyiz başvurusunu inceleyen Danıştay Dördüncü
Dairesi, ... günlü ve ... sayılı kararıyla; davacı şirketin beyanı
üzerine tahakkuk eden vergi borcunu Maliye Bakanlığı Gelirler Genel
Müdürlüğünün ... sayılı genelgesi uyarınca Merkez Bankasından olan
alacağına karşılık çekle ödemeye çalıştığı ancak, Merkez Bankasınca
çekin düzenlenmemesi nedeniyle borcunu ödeyemediği, bu olayın vergi
dairesinin tutumundan kaynaklanmadığı, anılan durumda kanuni takibata
maruz kalmak istemeyen mükelleflerin başka bir surette amme alacağını
vadesinde ödemeleri gerektiği, ödenmediği ihtilafsız olan amme alaca-
ğının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin kanuna uygun olduğu
gerekçesiyle kararı bozmuştur.
Bozma kararına uymayan ... Vergi Mahkemesi, ... günlü ve ...
sayılı kararıyla ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçe
uyarınca direnmiştir.
Direnme kararını temyiz eden vergi dairesi müdürlüğü; çekin
ibraz edilmediği ve amme alacağının ödenmediğinin ihtilafsız olması
karşısında ödeme emri tebliğinde yasaya aykırılık bulunmadığını iddia
ederek kararın bozulmasını istemiştir.
İmal ettiği konfeksiyon ürünlerini ihraç eden yükümlü kurumun
1994 yılına ilişkin kurumlar vergisi borçlarını vadesinde ödememesi
nedeniyle düzenlenen ödeme emrinin iptali yolundaki vergi mahkemesi
ısrar kararı temyiz edilmiştir.
7.3.1994 tarih, 94/5349 sayılı İhracat ve İhracata Dayalı İma-
latın Desteklenmesi Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile 7.3.1994 ta-
rihinden itibaren gerçekleştirilen ihracatlarda, vergi dairesine olan
vergi borçlarının mahsup yoluyla ödenmesi esası benimsenmiş ve vergi-
lerin ödenmesinde mahsup işlemlerini 6183 sayılı Yasa kuralları doğ-
rultusunda Maliye Bakanlığı ile T.C. Merkez Bankası arasında düzenle-
necek protokol uyarınca işlem yapılacağı belirtilmiştir.
İhracatı ve ihracata dayalı imalatı desteklemek amacıyla Bakan-
lar Kurulunca 94/1 sayılı Para Kredi Koordinasyon Kurulu Kararı ile
belirlenen şartlarla ihracatçılara prim verilerek bu primden vergi
borçlarının mahsubuna imkan tanınmış, bu haktan yararlanmak isteyen ve
94/5349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklayıcı tebliğlerle geti-
rilen düzenlemelerde yer alan koşullara sahip olan yükümlü kurum da
1994 yılına ait kurumlar vergisi borçlarının bu primden mahsubunu is-
temiştir.
213 sayılı Yasanın "ödeme zamanı" başlıklı 111 inci maddesinde
verginin, kanunlarında gösterilen süreler içinde ödeneceği, ödeme sü-
resinin son gününün verginin vade tarihi olduğu öngörülmüştür.
Merkez Bankasının dosyada bulunan ... günlü yazısında; 6183 sa-
yılı Yasanın 41 inci maddesinin vergi borçlarının mahsuben ödenmesine
imkan vermemesi karşısında; 94/7 sayılı Tebliğe göre düzenlenen hake-
diş belgelerinin vergi borçlarının ödenmesinde kullanılabilmesinin an-
cak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunda kaynak bulunması halinde çek
düzenlemesi suretiyle gerçekleşebileceği belirtilerek 19.4.1995 tari-
hindeki kaynak aktarımı üzerine kurum adına çek düzenlendiği davacı
vekiline bildirilmiş olup, yükümlünün 1994 yılı kurumlar vergisi ikin-
ci taksidinin ise 31.1.1996 tarihinde ödendiği dosyada mevcut vergi
dairesi makbuzundan anlaşılmıştır.
Davacı kurumun beyanı üzerine tahakkuk eden vergi borcunu Mer-
kez Bankasının destekleme ve istikrar fonunda kaynak bulunmadığı için
çek düzenlememesi nedeniyle vadesinde ödemediği ihtilafsızdır. Vade-
sinde ödenmeyen amme alacağının tahsili amacıyla ödeme emri düzenlen-
mesinde yasaya aykırılık bulunmamaktadır.
Bu nedenle temyiz isteminin kabulü ile ... 1.Vergi Mahkemesi-
nin, ... günlü ve ... sayılı kararının bozulmasına, yeniden verilecek
kararda karşılanacağından yargılama giderleri yönünden hüküm kurulma-
sına gerek bulunmadığına oyçokluğu ile karar verildi. BŞ/ES
(DAN-DER; SAYI:104)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA