kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 4057 1996 3693 10/12/1997
 
492 SAYILI KANUNUN 59 VE BU KANUNA BAĞLI 4 SAYILI TARİFENİN 13/A MAD-
DESİ İLE 3505 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 2.MADDESİNDE HARCI UYUŞMAZLIK KO-
NUSU OLAN İNŞAATIN TAPU (İSKAN) HARCINDAN İSTİSNA OLDUĞUNA İLİŞKİN BİR
HÜKÜM BULUNMADIĞINDAN YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE SAHİP YÜKÜMLÜ ŞİRKETTEN
TAHSİL EDİLEN HARCIN YERİNDE OLDUĞU HK.<
Yatırım teşvik belgesine sahip olan yükümlü şirket tarafından un fab-
rikası (silo, un değirmeni ve müştemilatı) inşa edilmesi nedeniyle ih-
tirazi kayıtla verilen 2 nolu harç beyannamesi üzerinden idarece ta-
hakkuk ettirilerek tahsil edilen tapu (iskan) harcının terkin ve iade-
si istemiyle açılan davayı; davanın süresinde açıldığı anlaşıldığın-
dan, idarece süre yönünden ileri sürülen iddiada isabet görülmediği,
esasa gelince; 492 sayılı Harçlar Kanununun 59. ve bu Kanuna bağlı 4
sayılı tarifenin 13/a maddesi ile 3505 sayılı Kanunun geçici 2.madde-
sinde, harcı uyuşmazlık konusu olan inşaatın tapu (iskan) harcından
istisna olduğuna ilişkin bir hükmün bulunmadığı, ayrıca yatırım teşvik
belgesinde yatırımın yararlanacağı teşvik tedbirleri başlığı altında
yer alan yatırım indirimine, gümrük muafiyetine kaynak kullanım des-
tekleme kredisine istisna yüzdesi tanındığı halde vergi, resim, harç
hakkında hiçbir istisna yüzdesi tanınmadığının görüldüğü, bu durumda
sahip olunan arsa üzerinde inşaatı tamamlanan un değirmeni ve müştemi-
latının istisna kapsamında bulunmaması nedeniyle beyan üzerinden ta-
hakkuk ettirilerek tapu (iskan) harcı tahsil edilmesinde yasal isabet-
sizlik görülmediği gerekçesiyle reddeden ... Vergi Mahkemesinin ...
tarih ve ... sayılı kararının; yatırım teşvik belgesi kapsamında bulu-
nan inşaatın tapu (iskan) harcından muaf olduğu ileri sürülerek bozul-
ması istenilmektedir.
Temyiz edilen ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve 1995/938 sa-
yılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. madde-
sinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunma-
dığı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararı-
nın onanmasına, karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:96) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA