kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1991 1462 1990 4218 25/04/1991
 
5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNUN GEÇİCİ 65.MADDESİ HÜKMÜ KARŞISIN-
DA İŞTİRAKÇİLERİN HİZMET BORÇLANMASI İSTEĞİNDE BULUNABİLECEKLERİ; DUL
VE YETİMLERİNİN BORÇLANMA İSTEĞİNDE BULUNAMAYACAKLARI HK.<
Davacının, 30.9.1953 tarihinde Defterdarlık Sıtma Savaş teşkilatında
şöför olarak görev yapmakta iken vefat eden eşinin, 7 yıl 5 ay 29 gün-
lük hizmetine ilaveten, 27.11.1925-21.11.1927 arası 2 yıl askerlik,
1939-1941 arası DSİ 23.Bölge Müdürlüğünde fasılalı 14 ay yevmiyeli,
1.6.1945-11.4.1946 arası 11 ay 11 gün yine yevmiyeli hizmetlerinden
dolayı 2665 sayılı Yasa uyarınca intibakının yapılarak dul aylığı bağ
lanması isteğinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan da-
va sonunda, davacının eşinin 7 yıl 5 ay 29 günlük hizmetine ek olarak
askerlikte geçen, Sıtma Savaş teşkilatında ve DSİ 23.Bölge Müdürlüğün-
de geçen yevmiyeli hizmetleri ile birlikte 10 yıldan fazla hizmeti bu-
lunduğu ve sözkonusu hizmetlerini resmi belgelerle kanıtladığı belirti
lerek, süresinde borçlanma talebinde bulunmadığından bahisle davacı is
teğinin reddi yolunda tesis olunan işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı
gerekçesiyle iptali yolunda İdare Mahkemesince verilen kararın yerinde
olmadığı iddiasıyla temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun geçici 65.maddesinde, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte aşağıda (1) işaretli fıkrada gösterilenlerin
(11) işaretli fıkrada yazılı vazife ve hizmetlerde geçmiş olan hizmet
müddetlerinin en çok 10 yılının ... fiili hizmet müddetlerine eklenece
ği; sözü edilen (1) işaretli fıkrada ise, 12.maddenin 11.işaretli fık-
rasında gösterilenlerin, geçici 24,25,55 ve 60.maddelerde yazılı olan-
ların, geçici 2,3 ve 5.maddelerde çalışmalarına devam edecekleri göste
rilen emekli ve zat maaşları sandıkları memur ve hizmetlerinin borçla-
nabilecekleri hükme bağlanmış; sayılanların dul ve yetimlerinin de
borçlanabilecekleri yolunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
Bu durumda, davacının, eşinin hizmetlerinin borçlandırılması ve sonu-
cunda dul aylığı bağlanması isteğinin reddine ilişkin işlemde hukuka
aykırılık bulunmadığından, işlemin iptali yolundaki idare mahkemesi ka
rarı yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin 2577 sayılı Yasanın 49.maddesine
uygun bulunan temyiz isteminin kabulüne, İdare Mahkemesi kararının ye-
nieden bir karar verilmek üzere bozulmasına karar verildi.


BŞ/SE

(DAN-DER, SAYI:82-83)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA