kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 2143 1990 1913 24/10/1991
 
KAT MALİKLERİNİN OYBİRLİĞİYLE KARARI OLMAKSIZIN BALKONUN SALONA KATILI
LAMAYACAĞI, BU NEDENLE SÖZÜ EDİLEN BALKONUN ESKİ HALE GETİRİLMESİNE KA
RAR VERİLMESİNDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, davacının Yeşilköy Çekmece Cad. 45 pafta, 395 ada, 71 parsel sa-
yılı yerde bulunan ve davacının kat maliki olduğu bağımsız bölümünde
kapatılan balkonun tekrar eski haline getirilmesine ilişkin işlemin ip
tali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince, kat mülkiyetine bağlı ba-
ğımsız bölümünde kat malikleri genel kurulunun oybirliği olmaksızın
projeye aykırı olarak balkonun kapatılarak salona katılmasının mümkün
olamayacağı, balkonun tekrar eski hale getirilmesi yolundaki dava ko-
nusu işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesi ile davanın red-
dine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin iptali istemi ile açılan davanın yukarıda özetle-
nen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu İstanbul 1.İdare Mahkemesi
kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin
1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından,
bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan kararın onanmasına oybirliğiy
le karar verildi.

BŞ/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA