kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONİKİNCİ DAİRE 1996 251 1995 2079 06/02/1996
 
TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA TEKNİSYEN OLARAK GÖREV YAPAN VE SANAT ENS-
TİTÜSÜ ÜZERİNE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER FAKÜL-
TESİ İŞLETME YÖNETİMİNİ BİTİREN DAVACININ, 418 SAYILI KHK'NİN II. BÖ-
LÜMÜNÜN (C) BENDİNDE BELİRLENEN PUAN ÜZERİNDEN EK GÖSTERGEDEN FAYDA-
LANDIRILMASI GEREKTİĞİ HK.<
Dava, teknisyen olarak görev yapan ve Sanat Enstitüsü üzerine Hacette-
pe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimini
bitiren davacının, ek göstergesinin 418 sayılı KHK'nin II bölümünün
(c) bendinde belirlenen puan üzerinden verilmesi istemi ile yaptığı
başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Ankara 6.İdare Mahkemesinin 11.6.1993 günlü, 1993/753 sayılı
kararıyla; 418 sayılı KHK'nin II Teknik Hizmetler sınıfına ait ek gös-
terge cetvelinin (c) fıkrasında; kadroları bu sınıfa dahil olup, yuka-
rıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker
ve Tekniker ünvanını almış olanlardan 2.derecede bulunanlar için 900
puan ek gösterge uygulanmasının öngörüldüğü, olayda Hacettepe Üniver-
sitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetimi bölümünü
bitiren ve bu suretle yüksekokul mezunu olan ve teknik hizmetler sını-
fında bulunduğu ihtilafsız olan davacıya yüksekokul mezunu olmasına
bağlı olarak (c) fıkrasında belirlenmiş olan puan karşılığı ek göster-
ge ödenmemesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu
işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, 657 sayılı Kanunun 36.maddesi uyarınca bitirilen
üst öğrenimin, ilgililerin bulundukları görevle ilgili bir üst öğrenim
olmaması halinde son öğrenim durumuna uygun hizmet sınıfına ait kadro-
da görev almadıkça intibaklarının yapılmayacağı belirtildiğinden, da-
vacıya ödenen ek gösterge ve oranının hizmet sınıfı ve görev ünvanı i-
tibariyle mevzuata uygun olduğu idare mahkemesi kararının temyizen in-
celenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz
yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması ha-
linde mümkündür.Ankara 6. İdare Mahkemesince verilen 11.6.1993 günlü,
E:1991/1314,K:1993/753 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usu-
le uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından
temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına karar verildi.
(MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA