kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1989 1923 1988 1752 16/10/1989
 
3.1.1987 TARİHİNDE DÜZENLENEN YAPI DURDURMA TUTANAĞINDA, BU TARİHTE ON
BEŞ ADET TEMEL SÖMELLERİNİN DÖKÜLMÜŞ, ZEMİN KAT TABAN BLOKAJININ YAPIL
MAMIŞ OLDUĞU BELİRTİLDİĞİNDEN VE 10.11.1985 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPI-
NIN BİR YILDAN FAZLA BİR SÜREDE AYNI SEVİYEDE KALMASI MÜMKÜN BULUNMADI
ĞINDAN YAPIYA 10.11.1985 TARİHİNDEN SONRA BAŞLANILDIĞI SONUCUNA VARIL-
DIĞI,ANCAK YIKMA İŞLEMİNİN 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 32.MADDESİNDE BE
LİRTİLEN YÖNTEME UYGUN OLUP OLMADIĞININ MAHKEMECE İNCELENMESİ GEREKTİ-
Ğİ HK.<
Dava, davacının paydaşı bulunduğu, parsel üzerindeki ruhsatsız yapı-
nın, 3194 sayılı imar yasasının 32.maddesi uyarınca yıktırılmasına
ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılmış, İdare
Mahkemesince, davacının ruhsatsız yapı için 2981/3290 sayılı yasa hü-
kümlerine uygun olarak ve süresi içinde ruhsat almak için başvurduğu,
bu amaçla yeminli özel teknik büro tarafından yapılan tesbit ve değer-
lendirme sonucunda, yapının 10.11.1985 tarihinden önce inşaasına başla
nıp sömel betonlarının dökülmüş korunması gerekli yapılardan olduğunun
tespit edildiği davalı belediye tarafından ise, yapıya sözü geçen ta-
rihten sonra başlandığı yolunda herhangi bir kanıt ve belge ibraz edil
mediği, bu durumda imar affından yararlanacak durumdaki yapı hakkında
yıkım kararı verilmesine isabet bulunmadığı gerekçesiyle işlem iptal
edilmiş, karar davalı belediye tarafından temyiz edilmiştir.
2981 sayılı İmar Affı yasasının 3290 sayılı yasa ile değişik 14.madde-
sinin (f) fıkrasında, 10.11.1985 tarihinden sonra yapımına başlanan
imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların bu yasa hükümle-
rinden yararlanamayacakları belirtilmiş bulunmaktadır. Dosyada bulunan
3.1.1987 günlü yapı durdurma tutanağında, bu tarihte 15 adet temel sö-
mellerin dökülmüş, zemin kat taban blokajının yapılmamış olduğu anla-
şılmaktadır. Yapının inşaasına 10.11.1985 tarihinden önce başlandığı
ileri sürülmekte ise de, bu tarihten itibaren bir yıldan fazla süre
geçtiği halde, yapının tutanakta belirtilen seviyede kalmasına olanak
bulunmadığından bu iddiaya itibar edilmemiş yapıya bu tarihten sonra
başlandığı sonuç ve kanısına varılmıştır.
Bu durum karşısında konunun, işlemin dayandırıldığı 3194 sayılı İmar
Kanununun 32.maddesi açısından incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu
Yasa maddesinde ise, ruhsat alınmadan yapıya başlanması veya ruhsat ve
eklerine aykırı yapı yapılması halinde, belediye veya valiliklerce o
andaki inşaat durumunun tesbit edileceği, yapının mühürlenerek inşaa-
tın derhal durdurulacağı, durdurmanın yapı tatil zaptının yapı yerine
asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tebligatın bir
nüshasının da muhtara bırakılacağı, bu tarihten itibaren en çok bir ay
içinde yapı sahibinin yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruh-
sat alarak ilgili idareden mühürün kaldırılmasını isteyeceği, belirti-
len süre içerisinde bu yola başvurulmadığı takdirde ruhsatın iptal edi
leceği, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan binanın belediye encüme-
ni veya İl İdare Kurulu Kararını müteakip, belediye veya valilikçe yık
tırılacağı ve yıkım masrafının yapı sahibinden tahsil edileceği kurala
bağlanmış bulunduğundan, mahkemece, dava konusu yapının yıktırılmasına
ilişkin işlemin anılan Yasa hükümlerine uygun olup olmadığı yönünden
inceleme yapılmaksızın karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması-
na karar verildi.

(DAN-DER;SAYI:78-79)


(MT/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA