kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BİRİNCİ DAİRE 1998 356 1998 334 25/11/1998
 
BELEDİYE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE KALAN KÖYLERDEN TÜZEL KİŞİLİK-
LERİNİ KAYBETMEYEN VE 442 SAYILI KÖY KANUNUNA GÖRE HAK VE YÜKÜMLÜLÜK-
LERİ DEVAM EDEN KÖYLERİN SADECE İMAR MEVZUATI BAKIMINDAN BELEDİYE HİZ-
METLERİNDEN YARARLANMALARININ 3202 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ HİZMETLE-
RİN, KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE BU KÖYLERE GÖTÜRÜLMESİNE ENGEL
OLUŞTURMAYACAĞI HK.<
İstem; belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köylerden
tüzelkişiliklerini kaybetmeyen ve 442 sayılı Köy Kanununa göre hak ve
yükümlülükleri devam edenlere, 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdür-
lüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetlerin Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce götürülmesi gerekip gerekmeyeceği konu-
sunda düşülen duraksamanın giderilmesine ilişkindir.
3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevle-
ri Hakkında Kanunla, köy yollarının ve bunlara ilişkin sanat yapıları-
nın yapılması, geliştirilmesi, köy ve yerleşim birimlerine sağlıklı ve
yeterli içme suyu temini, köylerin elektrifikasyonu gibi pek çok kamu
hizmetinin yerine getirilmesi görevi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
verilmiş bulunmaktadır.
3194 sayılı İmar Kanunu'nun 5 inci maddesinde; mücavir alan, i-
mar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve mesuliyeti altına ve-
rilmiş alanlar olarak tanımlanmakta, aynı Kanunun 45 inci maddesinde
de, mücavir alanın saptanmasında izlenecek yol açıklanmakta, mücavir
alanın belediye sınırına bitişik olmasının gerekmediği, bu alanın köy-
leri de ihtiva edebileceği vurgulanmaktadır.
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun'nun değişik 104 üncü
maddesi ile bu maddeye dayanılarak İçişleri Bakanlığınca çıkartılan ve
... günlü ve 17460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirle-
ri Kanunu Genel Tebliğinde ise, belediyelerce mücavir alanlardaki yer-
leşim birimlerine yol, su elektrik gibi belediye hizmetlerinin götü-
rülmüş olması koşuluyla anılan maddede sayılan vergi ve harçların mü-
cavir alanlara uygulanması öngörülmüştür.
Bu durumda, belediye mücavir alan sınırları içinde kalan köyle-
rin sadece imar mevzuatı bakımından belediye hizmetlerinden yararlan-
maları, 3202 sayılı Kanun kapsamındaki hizmetlerin Köy Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünce yerine getirilmesine engel oluşturmaz.
Öte yandan 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun değişik
104. maddesi uyarınca çıkarılan Belediye Gelirleri Kanunu Genel tebli-
ği de, anılan hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili bir zorunluluk
içermemekte, kimi hizmetlerin götürülmüş olması koşuluyla belediyelere
sadece belli vergi ve harçların tahsili için yetki vermektedir.
Sonuç olarak; belediye mücavir alanı içinde kalan ve tüzelkişi-
likleri devam eden köylere, 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetlerin, bu Ge-
nel Müdürlük tarafından götürülmesi gerektiği sonucuna varılmakla dos-
yanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:100) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA