kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1991 76 1989 1402 31/01/1991
 
İMAR PLANINDA ÖNGÖRÜLEN AMACIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN BEDELSİZ OLARAK
BELEDİYEYE TERK EDİLEN TAŞINMAZIN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE AMACA UY-
GUN KULLANIM İMKANI BULUNMAYAN KISMININ BEDELSİZ TERK EDENE (MİRASCI-
LARINA) GERİ VERİLMESİ YOLUNDAKİ İŞLEMDE İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, Belediyenin mülkü olup, müstakil inşaata elverişli bulunmayan ta
şınmazın taşınmazın komşu parsel malikleri olan davacıların bedeli kar
şılığında kendilerine verilmesi talebine karşın, Kamulaştırma Kanunu-
nun 38.maddesi uyarınca eski maliklerine bedelsiz olarak geri verilme-
sine ilişkin Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle açılmış, İda-
re Mahkemesince 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesinde, belediye ve-
ya Valiliklerin kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu
kamulaştırmadan arta kalan parçalarla, istikameti değiştirilen veya ka
panan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elveriş
li olmayan parçaları bitişiğindeki arsa ve bina sahibine bedel takdiri
suretiyle satmak... suretiyle imar planına uygunluğu temin edeceği ku-
ralının yer aldığı, olayda da, davacıların anılan maddeye istinaden
uyuşmazlık konusu taşınmazın kendilerine satışının yapılmasını talep
ettikleri, ancak davalı idarenin taşınmazı evvelce belediyeye bedelsiz
olarak terk eden ... varislerinin talebi üzerine varislere geri verdi-
ği, bu tarz geri alınmanın 2942 sayılı Yasada düzenlenmemiş olduğu,
dava konusu işleme dayanak olarak alınan 2942 sayılı Kanunun 38.madde-
sinin hak düşürücü sürenin düzenlenmesine ilişkin olup varislerin geri
alma taleplerinin kabulüne olanak sağlamaya yönelik olmadığı, ayrıca
geri almanın aynı Yasanın 37.maddesi uyarınca adli yargı yerinde açıla
bilecek bir davaya konu oluşturacağı, bu durumda, davacıların taşınmaz
larına bitişik durumda belediyenin malı olan ve planda ticari ve konut
sal amaçla yerde bulunan taşınmazın İmar Kanununun 17.maddesi koşulla-
rı çerçevesinde davacılara satışının mümkün olup olmadığı araştırılmak
sızın ve konu ile ilgili Mahkeme kararı olmaksızın ve mevzuatta öngö-
rülmeyen bir yöntemle eski maliklerine geri verilmesinde mevzuata uyar
lık görülmediği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş, karar da
valı idarece temyiz edilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden uyuşmazlık konusu taşınmazında içinde
bulunduğu 2700 m2.lik arsanın 1759 m2.lik kısmının 1959 tarihli imar
planında yeşil saha ve yola tahsisli bulunması nedeniyle ... tarafın-
dan ifraz sonucu Belediyeye bedelsiz terk edildiği, 1979 tarihinde ya-
pılan plan değişikliği sonucu yeşil saha ve yol olarak terkini yapılan
bu taşınmazın 50-55 m2.lik kısmının mesken ve ticari alan içerisinde
kaldığı, terkin amacına uygun olarak kullanılma olanağı kalmayan taşın
maz parçasının, bedelsiz olarak terk eden eski maliklere geri verilme-
si yolunda dava konusu Belediye Meclisi kararının alındığı anlaşılmış-
tır.
Bu durumda, imar planında öngörülen amacın gerçekleştirilmesi için be-
delsiz olarak edinilen taşınmazın plan değişikliği nedeniyle amaca uy-
gun kullanım imkanı bulunmayan kısmının bedelsiz terk eden eski mali-
kin mirascılarına geri verilmesi yolundaki işlmede hukuka ve hakkani-
yete aykırı bir husus bulunmamaktadır.
Öte yandan Belediyenin uyuşmazlık konusu taşınmazı edinme biçimi dikka
te alındığında, 3194 sayılı Yasanın 17.maddesinin işletilmesi imkanı
bulunmadığı, bu madde hükmüne istinaden komşu parsel sahibine satışın
gerekliliği kavrayışına ulaşmanın mümkün olamayacağı sonucuna varılmak
tadır.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki tem
yize konu İdare Mahkemesi kararında isabet görülmediğinden bozulmasına
karar verildi.


BŞ/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA