kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1982 3758 1981 1109 16/11/1982
 
BELEDİYELERİN ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURMADAN KÜÇÜK SANAYİ
SİTELERİ İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPAMAYACAKLARI, KAMULAŞTIRMA ŞERHİNİN İP-
TALİ İSTEMİNİN ADLİ YARGININ GÖREVİNE GİRDİĞİ HK.<
Dava, davacıların paydaşı oldukları taşınmazların Sanayi Sitesi için
kamulaştırılmasına ilişkin belediye encümeni kararı ile tapu siciline
konan kamulaştırma şerhinin davanın özeti bölümünde belirtilen neden-
lerle iptali isteğiyle açılmıştır.
1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununun 1.maddesiyle, arsaların aşırı fiyat
artışlarını önlemek amacı ile tanzim alış ve satışlarını yapmak, konut
sanayi ve turizm bölgeleri ve kamu tesisleri için arazi ve arsa sağla-
mak görevi Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Aynı Yasanın 12.
maddesiyle de kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu kurumları-
nın arsa ihtiyaçlarını Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne bildirilerek Ofis
eliyle karşılamak zorunda oldukları, Arsa Ofisince bu tür isteklerin
dört ay içinde karşılanmadığı ya da bu süre içinde karşılanamıyacağı
daha önce yazı ile bildirildiği takdirde talip olunan arsalar için bu
zorunluluğun ortadan kalkacağı kurala bağlanmıştır.
1580 sayılı Kanunun 15.maddesinin 13.fıkrasıyla "Umumun selamet, sıh-
hat, huzur ve istirahatine tesiri melhuz olan imalat, istihsalat, müd-
deharat ve tesisatın yerlerini... tesbit etmek"le görevlendirilen be-
lediyelerin küçük sanayi sitesi sahası olarak kullanılacak yerin sağ-
lanması için önce Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne başvurması, ancak ala-
cağı olumsuz cevap üzerine kamulaştırma yoluna gitmesi yukarda değini-
len yasa kuralı gereğidir.
Olayda ise davalı belediyenin Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne başvurmadan
doğrudan doğruya kamulaştırma işlemlerini tesis ettiği dava dosyasının
incelenmesinden anlaşılmıştır.
Ayrıca dava konusu taşınmazların sanayi sitesi yeri sahasına ayrılma-
sına ilişkin belediye meclisinin imar planı önerisinin İmar ve İskan
Bakanlığınca onaylanması beklenmeden ve dava dosyasındaki belgelerin
incelenmesinden bazı kişiler lehine yapıldığı sonucuna varılan kamulaş
tırma işlemi yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle kamulaştırma hakkındaki belediye encümeni kararı-
nın iptaline,
Davanın, tapu siciline konan kamulaştırma şerhinin iptaline yönelik
kısmına gelince;
... numarası ile konulan kamulaştırma şerhinin kaldırılması isteğiyle
açılan davanın görülüş ve çözümlenmesi adli yargı yerlerinin geörevine
girmekte olup Danıştay'da inceleme olanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle
2577 sayılı Yasanın 15.maddesinin 1.fıkrası uyarınca davanın bu bölü-
münün de görev yönünden reddine, karar verildi.

BŞ/YÖ


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA