kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
İDARİ DAVA DAİRELERİ 1994 113 1992 308 18/02/1994
 
ISLAH İMAR PLANI ÇALIŞMASI SONUCU 2981 SAYILI YASANIN 10.MAD. (C) BEN-
Dİ UYARINCA DAVACI LEHİNE TESİS EDİLEN KANUNİ İPOTEKLERE İLİŞKİN İŞ-
LEMDEN DOĞAN UYUŞMAZLIĞIN GÖRÜM VE ÇÖZÜMÜNÜN İDARİ YARGI YERİNE AİT
OLDUĞU HK.<
İslah imar planı çalışması sonucu, davacının parselleriüzerine tesis
edilmiş bulunan kanuni ipoteklerin, Kamulaştırma Kanunu hükümlerine
aykırı olduğu iddiasıyla iptali istemiyle açılan dava İzmir 3.İdare
Mahkemesinin 1991/71 sayılı kararıyla, süreaşımı nedeniyle reddedil-
miştir.
Bu karar temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Altınca Dairesinin
29.5.1991 günlü, 1991/1293 sayılı kararı ile davacı lehine taşınmazla-
rı üzerine 2981 sayılı Kanunun 10.maddesinin c bendi uyarınca tesis e-
dilen kanuniipoteğin iptali istemiyle açılan davanın, Medeni Kanunun
935.maddesi hükmü uyarınca adli yargı yerinde görülmesinin zorunlu bu-
lunduğu, bu durumda 2577 sayılı Yasanın 14.maddesinin 3.fıkrasının (a)
bendi uyarınca öncelikle davanın görev yönünden incelenmesi gerektiği
gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, bozma kararına uymaya-
rak 1991/1425 sayılı kararı ile uyuşmazlığın görüm ve çözümünün idari
yargıya ait olduğu ancak davada süreaşımı bulunduğu belirtilerek ilk
kararında ısrar etmiştir.
Davacı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
2981 sayılı Yasanın 10.maddesinin c bendinde: "imar mevzuatına aykırı
bina yapılmış, hisseli arsa veya araziler veya özel parselasyona daya-
lı arazilerde, imar adası veya parseli olabilecek büyüklükteki alan-
larda, binalı veya binasız arsa ve arazileri birbiriyle, yol fazlala-
rıyla veya Devletin hüküm ve tasarrufu alatındaki yerlerle birleştir-
meye bunları yeniden, ada ve parsellere ayırmaya, yapıları yeniden do-
ğan imar ada veya perseli içinde kalanları yapı sahiplerine, yapı ol-
mayanları diğer hisse sahiplerine müstakil veya hisseli veya kat mül-
kiyeti esaslarına göre vermeye, bunlar adına tescil ettirmeye ve tes-
cil işlemi dışında kalanların, hisselerini 2942 sayılı Kamulaştırma
Kanununa göre tespit edilecek bedeli peşin ödenmek veya persel sahip-
leri aleyhine kanuni ipotek tesis edilerek, tapu sicilinden terkin et-
tirmeye belediye veya valilikler re'sen yetkilidir. Belediye veya va-
liliklerin talebi halindebu yetkiler Kadastro Müdürlüklerince de kul-
lanılır" hükmü yer almaktadır.
Uyuşmazlık Mahkemesince verilen ve 26.11.1991 günlü 21063 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 1991/30 sayılı ve 20.10.1991 günlü 21027 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan 1991/14 sayılı kararlarda da vurgulandığı
gibi, 2981 sayılı İmar Af Kanunu hükümleri uyarınca tesis edilen ka-
nuni ipotek işlemi, Kamu Hukuku ilkelerine uygun olarak, idarece tek
yanlı ve resen tesis edildiğinden, buyurucu özelliğe sahip bulunmakta-
dır. Bu nedenle ilgili tarafın iradesine dayanmadığında kuşkuya yer
olmadığı gibi anılan yasadan doğan uyuşmazlıkların adli yargıda görü-
leceğine ilişkin herhangi bir yasa maddesi de bulunmamaktadır.
Dava dilekçesinin incelenmesinden davacının islah imar planının iptali
isteminde bulunmadığı sadece kanuni ipotek tesisine ilişkin işlemin
iptali isteminde bulunduğu anlaşılmakta olup İdare Mahkemesince dava
dilekçesi yorumlanmak suretiyle bu davanın özünün islah imar planının
iptaline yönelik olduğunun ve tapu kaydının bu idari işlemin icrası
niteliğinde bulunduğunun kabulü ile uyuşmazlığın idari yargı yerinde
görülmesi yolundaki saptamasında hukuki isabet bulunmamaktadır. Ancak
yukarda açıklanan hukuksal durum karşısında sadece kanuni ipotek tesi-
sinin iptaline ilişkin uyuşmazlığın görüm ve çözümünün idari yargının
görev alanı içinde bulunması karşısında mahkemenin bu yöndeki ısrar
kararı, sonucu itibariyle hukuka uygun görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle, uyuşmazlığın görüm ve çözümünün idari yargıya
ait olmasına ilişkin ısrar kararına yönelik temyiz isteminin bu yönden
reddine ve mahkeme kararının davanın süreaşımı nedeniyle reddine iliş-
kin kısmına yönelik temyiz başvurusu karara bağlanmak üzere dosyanın
görevli Danıştay Altıncı Dairesi Başkanlığına gönderilmesine karar
verildi.

(DAN-DER; SAYI:90)(MT/NÇ)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA