kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1985 256 1984 1074 12/02/1985
 
İMAR PLANINDA SANAYİ BÖLGESİ OLAN YERDE GEÇİCİ RUHSATLA YAPILAN FABRİ-
KA BİNASINA AİT RUHSATIN ENCÜMENCE KARAR ALINMADAN DAİMİ RUHSATA DÖNÜŞ
MESİ MÜMKÜN OLMADIĞINDAN VE GEÇİCİLİK SÜRESİDE DOLDUĞUNDAN KAMULAŞTIR-
MADA BİNAYA BEDEL TAKDİR EDİLMEYECEĞİ HK.<
Dava, taşınmazın bir bölümünün Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
yapımı amacıyla kamulaştırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle
açılmış olup, İdare Mahkemesi kararıyla işlemde mevzuata aykırılık
görülmeyerek dava reddedilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiş-
tir.
6785 sayılı yasanın 11.maddesinin 1. ve 2.fıkrasında, imar ve yol is-
tikamet planlarında iskan hudutları içinde bulunup da, müracaat günün-
de dört yıllık programa dahil olmayan yerlerden; kamu hizmetlerine ay-
rılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün uygulanması istenen parsel
lerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olan-
ların sahiplerinin yazılı istekleri üzerine belediye encümeni kararıy-
la imar planı uygulamasına kadar geçici inşaata izin verilebileceği,
7.fıkrasında da bu madde gereğince geçici bir süre için izin verilmedi
ği halde, sonradan yapılan plan değişiklikleri veya geçicilik koşulu-
nun kaldırılmasını gerektiren diğer yasal nedenlerle, sürekli olarak
kalmasında sakınca görülmeyen yapıların geçicilik koşulunun belediye
encümeni kararıyla kaldırılabileceği kuralı yer almıştır.
Davacı, taşınmaz imar planında spor sahasında kalmaktayken geçici ruh-
satla fabrika yapıldığı, 1968 yılında yapılan plan değişikliği sonucu
taşınmazın sanayi bölgesi olarak belirlendiği ve geçici ruhsatın ken-
diliğinden daimi ruhsata dönüştüğü, bu nedenle, fabrika binasına da
bedel takdir edilmesi gerektiğini öne sürüyorsa da yukarıda anılan 11.
maddenin 7.fıkrası uyarınca, belediye encümenince geçicilik koşulunun
kalkabileceği hakkında bir karar alınmadığı, davacının da geçicilik ko
şulunun kaldırılması yolunda bir başvurusu bulunmadığı, yapının geçici
lik halinin davacının isteğiyle devam ettiği anlaşılmış olup geçici
ruhsat süresi dolan bina için bedel takdir edilmemesinde mevzuata aykı
rılık bulunmamaktadır.
Öte yandan Kıymet Takdir Komisyonunca, davacının ... parseller ve bina
yı kapsayan vergi beyanı dikkate alınarak ve 2587 sayılı yasanın 2.mad
desi uyarınca vergi değeri bir kat arttırılarak bedel takdir edildiğin
den bu konuya yönelik davacı savlarında da isabet görülmemiştir.
Bunun yanı sıra 4.11.1983 gününde kabul edilen ve 8 Kasım 1983 günlü
Resmi Gazetede yayınlanan 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun geçici 1.
maddesinin birinci fıkrası hükmü ile bu Kanunun yürürlüğe girmesinden
önce verilmiş olan kamu yararı ve kamulaştırma kararları geçerli sayıl
mış, ancak, henüz kıymet takdir edilmemiş olan işlerde, kıymet takdiri
işlemleri ile sonraki işlemlerin bu kanun hükümlerine göre yürütülmesi
öngörülmüştür.
2942 sayılı kanununun geçici 1.maddesinin 2.fıkrasında yer alan "Bu Ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce açılmış ve henüz kesin ve hükme bağ-
lanmamış davalarda bu Kanun hükümleri uygulanır"kuralının ise, 1.fıkra
hükmüyle saklı tutulan ve geçerli sayılan işlemler dışındaki işlemler
hakkında uygulanabileceği o denli açıktır ki, bu açıklık, konuya iliş-
kin ayrıntılı bir açıklamayı gereksiz kılmaktadır.
Bu davada, kamu yararı kararı ile kamulaştırma kararının ve yasalarda
belirtilen biçim ve ölçülere uygun şekilde belirlenen kıymet takdirini
ve kamulaştırmaya ilişkin tebliğ işleminin 6830 sayılı yasanın yürür-
lükte bulunduğu bir sırada alınmış ve yapılmış olduğu çekişmesizdir.
Böyle bir durumda, 2942 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden önce ger-
çekleştirilmiş olan işlemlerin, 6830 sayılı yasa hükümlerine tabi oldu
ğu ve geçerliliklerinin yukarıda değinilen fıkra hükmüyle korunduğu
açık ve seçik bir biçimde ortadadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz edilen İdare Mahkemesinin kararında, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında sa-
yılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından bozma istemi yerin
de görülmeyerek anılan mahkeme kararının onanmasına karar verildi.BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA