kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1998 4886 1997 777 15/10/1998
 
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİYKEN, TÜRK UÇAK SANAYİ A.Ş'NDE SÜRELİ HİZMET
AKDİYLE VE SOSYAL GÜVENLİK DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMEK SURETİYLE ÇALIŞMAYA
BAŞLAYAN DAVACININ EMEKLİ AYLIĞININ KESİLMESİ GEREKTİĞİ; DAVACININ TAM
SİGORTALI OLARAK SOSYAL SİGORTALAR KURUMUYLA İLGİLENDİRİLEREK, BU KU-
RUMUN SAĞLIK YARDIMINDAN YARARLANDIRILMASINI, BURADA GEÇEN SÜRELERİN
2928 SAYILI YASA UYARINCA DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEYEBİLECEĞİ HK.<
Türk Uçak Sanayi Anonim Şirketinde çalışan davacının, emekli aylığının
kesilmesine ve 1.8.1995 tarihinden itibaren ödenen aylıkların adına
borç çıkarılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın
reddine karar veren ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih ve 1996/1531 sa-
yılı kararının temyizen incelenip, bozulması istemidir.
... İdare Mahkemesince; 5434 sayılı Yasa'nın Ek 11.maddesinde,
5434 sayılı Yasaya tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunların Sos-
yal Sigortalar Kurumuna tabi işyerlerinde emekliliğe tabi olmayan üc-
retli geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tayin edilen emeklile-
rin buralarda çalıştıkları sürece aylıklarının kesileceğinin hükme
bağlandığı, aynı Yasanın 12/j maddesinde de ödenmiş sermayesinin yarı-
sından fazlasının sayılan daire, idare, banka ve kurumlardan birine
veya birkaçına ait ortaklıklarla bunların kendi sermayeleriyle kura-
cakları diğer ortaklıkların 5434 sayılı Yasaya tabi kurumlar olarak
belirlendiği, davacının çalıştığı Türk Uçak Sanayi A.Ş.'nin de serma-
yesinin %50'sinden fazlasının Emekli Sandığına tabi Savunma Sanayi
Müsteşarlığına ait olduğu, bu durum karşısında Emekli Sandığına tabi
bir işyerinde çalıştığı açık olan davacının bu işyerinde çalıştığı sü-
rece aylıklarının kesilmesinin de hukuka uygun olduğu gerekçesiyle da-
vanın reddine karar verilmiştir.
Davacı, Savunma Sanayi Müsteşarlığının 5434 sayılı Yasa'nın 12.
maddesinde sayılan idare veya kurumlardan olmadığından, Türk Uçak Sa-
nayi A.Ş.'nin de sandığa tabi olmadığını, sandığa tabi olması halinde
kendisinin de sandıkla ilgilendirilmesi gerektiği, bu nedenle de 506
sayılı Yasa'nın 63.maddesi uyarınca sosyal güvenlik destekleme primi
kesilmek suretiyle çalıştırıldığı iddiasıyla anılan mahkeme kararının
temyizen incelenip, bozulmasını istemektedir.
5434 sayılı Yasa'nın 99.maddesinde emekli, adi malüllük, vazife
mallüllüğü, dul veya yetim aylığı, son hizmet zammı alanlardan hiçbir
şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edi-
lenlerin, aylıklarının tamamınının, bu vazifelere tayinlerini takibe-
den ay başından itibaren kesileceği, aynı Yasa'nın Ek 11. maddesinde
de bu Yasaya tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Si-
gortalar Yasası'na tabi işyerlerinde emekliliğe tabi olmayan ücretli,
geçici kadrolu veya yevmiyeli hizmetlere tayin edilen emeklilerin bu-
ralarda çalıştıkları sürece emekli aylıklarının kesileceği, şu kadar
ki mahiyeti itibariyle hizmetin görülmesinin mücbir sebebe dayandığı-
nın ve özel bir ihtisası gerektirdiğinin ilgili bakanlığın teklifi ve
Maliye Bakanlığı'nın mütalaasının alınması suretiyle Bakanlar Kurulu
Kararıyla belirtilen yerlere tayin edileceklerin emekli aylığının ke-
silmeyeceği hükme bağlanmıştır.
506 sayılı Yasa'nın 2. maddesinde ise; bir hizmet akdine daya-
narak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanların bu yasaya
göre sigortalı sayılacağı belirtilirken, aynı Yasa'nın 3/II-C madde-
sinde kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarından malüllük veya emek-
li aylığı almakta iken bu yasaya tabi sigortalı bir işte çalışanlardan
sosyal güvenlik destekleme primi kesileceği, bu sürelere 2829 sayılı
Yasa hükümlerinin uygulanmayacağı, bu sürelerin sigortalılık süresin-
den sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
Aktarılan yasal düzenlemelere göre Emekli Sandığından aylık al-
makta iken hiçbir şarta bağlı olmaksızın emeklilik hakkı tanınan vazi-
felere tayin edilenlerin aylıklarının tamamının kesilmesi gerekmekte-
dir. Ancak yasal düzenlemelerde yer alan ve emekli aylığının kesilme-
yeceği açıkça belirtilen görevlere tayin edilenlerin emekli aylığı ke-
silmemekle birlikte, bunların buralarda sosyal güvenlik destekleme
primi ödemek suretiyle geçen sürelerinin de sigortalılık süresinden
sayılması ve bu sürelere, hizmetlerin birleştirilmesine ilişkin 2829
sayılı Yasa'nın uygulanması olanağı kalmamaktadır.
Dosyanın incelenmesinden, davacının Sosyal Sigortalar Kurumu ve
İş Kanunu kapsamında faaliyet gösteren Türk Uçak Sanayi A.Ş.'nde süre-
li hizmet akdiyle çalıştığı ve bu görevinin yasal düzenlemelerle emek-
li aylığı kesilmeden sürdürüleceği belirtilen görevlerden de olmadığı
anlaşıldığından, 5434 sayılı Yasa'nın 99.maddesi gereğince bu görevi
süresince emekli aylığının kesilmesi gerekmektedir.
Ancak bu göreve başladığı sırada emekli aylığını almakta olduğu
için sosyal güvenlik destekleme primi kesilmek suretiyle çalıştırılan
davacının da, emekli aylığının kesildiğinden bahisle tam sigortalı o-
larak Sosyal Sigortalar Kurumuyla ilgilendirilerek, bu kurumun sağlık
yardımından yararlandırılmasını, burada geçen sürelerine 2829 sayılı
Yasa'nın uygulanmasını istemesi mümkündür.
Bu itibarla davacının emekli aylıklarının 5434 sayılı Yasa'nın
Ek 11.maddesi uyarınca kesilmesi işlemi ve bu işlemin iptali istemiyle
açılan davanın reddi yolundaki temyize konu mahkeme kararı sonuç ola-
rak hukuka uygun bulunmaktadır.
Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Yasa'nın 49.maddesi uyarınca
davacının temyiz isteminin reddine, ... İdare Mahkemesi'nin ... tarih
ve 1996/1531 sayılı kararının yukarıda belirtilen gerekçelerle onanma-
sına karar verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:99)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA