kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1999 3956 1997 3790 30/11/1999
 
GAYRİMENKULLERİN TEMİNAT FONKSİYONUNU İFA EDEBİLMELERİ, HACİZ VARAKA-
SINA MÜSTENİDEN HACZEDİLMELERİ İLE MÜMKÜN OLUP, GAYRİMENKULÜN TEMİNAT
OLARAK KABULÜ İSTEMİNİ İÇEREN DİLEKÇENİN "TEMİNAT SENEDİ" OLARAK KABUL
EDİLEMEYECEĞİ HK.<
... Memba Suyu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine karşı ödenmemiş ecri
misil borcundan dolayı başlatılan icrai takibatın durdurulmasını temi-
nen, şirket ortağı olan davacı tarafından vergi dairesine verilen ve
şahsına ait iki parça gayrimenkulün teminat olarak kabulü istemini i-
çeren dilekçenin "teminat senedi" olarak değerlendirilmesi suretiyle
yapılan kusur cezalı damga vergisi tarhiyatını; davacı tarafından ve-
rilen dilekçenin 6183 sayılı Kanunun 11'inci maddesinde yer alan şahsi
kefalet olarak değil, şahsi kefalet için teminat gösterme iradesinin
idareye bildirimi olarak kabul edilmesi gerektiği; zira, bu talebin i-
darece kabulü halinde, şahsi kefaletin noterden tasdikli mukavele ile
tesis olunacağının kanunda açıkça ifade edildiği gerekçesiyle kaldıran
... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kararının; davacı tara-
fından verilen kağıdın şahsi kefalet olduğu yolunda herhangi bir iddi-
alarının bulunmadığı, söz konusu kağıdın mahiyet ve tazammun ettiği
hüküm itibarıyla bir teminat senedi olduğu ve damga vergisine tabi tu-
tulmasının icap ettiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, davacının ortağı bulunduğu ... Memba
Suyu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ödenmeyen ecri misil borcun-
dan dolayı şirket aleyhine başlatılan icrai takibatın durdurulmasını
teminen, davacı tarafından vergi dairesine verilen ... günlü dilekçey-
le, şahsına ait iki parça gayrimenkulün, ecri misil borcuna karşılık
teminat olarak gösterildiğinin bildirildiği, idarece, söz konusu di-
lekçenin "teminat senedi" olarak değerlendirilmesi suretiyle kusur ce-
zalı nispi damga vergisi tarhiyatı yapıldığı anlaşılmıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1'inci maddesinde, bu kanuna
ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu,
bu kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine
geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu
ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade
ettiği belirtilmiş; 4'üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı vergi-
nin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda
yazılı vergisinin bulunacağı hükme bağlanmış; anılan kanuna ekli (1)
sayılı tabloda da, kefalet, teminat ve rehin senetleri damga vergisine
tabi kağıtlar arasında sayılmıştır.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
10'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının 5'inci bendinde, ilgililer veya
ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı
amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve
gayrimenkul malların, teminat olarak kabul edileceği hükme bağlanmış-
tır.
Davacı tarafından verilen dilekçe "teminat senedi" olarak kabul
edilmek suretiyle tarhiyat yapılmış ise de; 6183 sayılı Kanunun yuka-
rıda yer verilen 10'uncu maddesi uyarınca, gayrimenkullerin teminat
fonksiyonunu ifa edebilmeleri, haciz varakasına müsteniden haczedilme-
leri ile mümkün bulunduğundan; gayrimenkullerin teminat olarak kabul
edilmesi istemini içermesi dışında herhangi bir hukuki sonuç doğurma-
yan dilekçenin, "teminat senedi" olarak vasıflandırılması sonucu ceza-
lı tarhiyat yapılmasında, açıklanan hükümlere uyarlık bulunmadığından,
mahkeme kararında sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine; mahkeme kararının onanma-
sına, karar verildi. YÖ/ES
(DAN-DER; SAYI:103) 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA