kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1993 6467 1991 3098 29/12/1993
 
BORÇLU ŞİRKET HAKKINDA TAKİBAT YAPILMIŞ İSE DE, ŞİRKETİN ACİZ, HALİ
SAPTANMADAN VEYA İFLASI SAĞLANMADAN VEYA ŞİRKETE AİT HACİZLİ MALLARIN
SATIŞ YOLUYLA TASFİYESİ SAĞLANMADAN, YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADINA ÖDEME
EMRİ DÜZENLENEMEYECEĞİ HK.<
Yönetem kurulu üyesi bulunduğu anonim şirketin katma değer vergisi ve
dahili tevkifat borçlarının tahsili amacıyla yükümlü adına tanzim ve
tebliğ edilen ödeme emrini; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10.maddesi
ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 9,
36, 54 ve 101.maddeleri birlikte değerlendirildiğinde, kanuni temsilci
veya idare edenlere ait ve 213 sayılı Kanunda belirtilen ödevlerin
(3505 sayılı Kanunun 24.maddesinin yürürlük tarihi olan 10.12.1988 ta-
rihinden önceki dönemler için kasıt ve ihmal bulunması, sonraki dönem-
ler için kasıt ve ihmal aranmaması koşuluyla) yerine getirilmemesi du-
rumunda, gerçek kişilerle tüzel kişilerde aciz halinin belirlenmesi
veya tüzel kişilerde iflas ve tasfiye sonunda amme alacağının tahsili
olanağının kalmaması halinde kanuni temsilcilere müracaat edilebilece-
ği sonucuna varıldığı, olayda borçlu şirket hakkında takibat yapılmış
ise de, şirketin aciz hali saptanmadan veya iflası sağlanmadan veya
şirkete ait hacizli malların satış yoluyla tasfiyesi sağlanmadan ödeme
emri düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal eden İs-
tanbul 5.Vergi Mahkemesinin 28.2.1991 gün ve 1991/421 sayılı kararının
bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar mahkeme kararının bozulma-
sını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine, ka-
rarın onanmasına karar verildi.(MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA