kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1998 1348 1997 469 25/03/1998
 
KANUNİ TEMSİLCİLERİN VUK 10.MADDESİNE GÖRE SORUMLU TUTULABİLMELERİ
İÇİN TARH DÖNEMİNDE GÖREVLİ OLMALARI YETERLİ OLUP VERGİ MAHKEMESİNCE
BU HUSUS GÖZÖNÜNE ALINMAKSIZIN ÖDEME EMİRLERİNİN VADE TARİHLERİ ESAS
ALINARAK KARAR VERİLMESİNDE İSABET BULUNMADIĞI HK.<
... Yedek Parça San. ve Tic. AŞ'ne ait 1988/11 ila 1990/3 dönemlerine
ait muhtelif vergi borçlarının Vergi Usul Kanununun 10. maddesi uya-
rınca şirket yönetim kurulu üyesi olduğundan bahisle davacıdan tahsili
amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle açılan davayı;
davacının, adı geçen şirketteki yönetim kurulu üyeliğinin ve şirket
ortaklığının ... tarihli yönetim kurulu kararıyla sona erdiği, durumun
şirket karar defterinin 5. sayfasına işlendiği hususunun dosyada bu-
lunan ... Noterliğince tasdik edilmiş karar defteri örneğinden anla-
şıldığı, dava konusu ödeme emirlerinin içeriği olan vergi borçlarının
vadelerinin ise ... tarihleri olduğunun görüldüğü, yönetim kurulu üye-
liğinden ve şirket otaklığından ... tarihinde ayrılarak tüm hak ve gö-
revleri sona eren davacının yönetimden ayrılma işlemi ticaret siciline
kayıt ve ilan edilsin ya da edilmesin bu tarihten sonraki şirket borç-
larından sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı, zira davacının şirkete
ait herhangi bir işlem yapması, tasarrufta bulunması ve yaptırım uygu-
laması imkan ve yetkisinin kalmadığı, bu durumda şirkete ait sözkonusu
amme alacaklarının davacıdan tahsil edilmek istenmesinde yasal isabet
bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek ödeme emirlerini iptal eden ...
Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının; davacının yöne-
tim kurulundan ayrılışının ticaret siciline tescil ve ilan edilmemesi
durumunun 3. kişiler yönünden hüküm ifade etmeyeceği, olayda şirketin
sadece bir iç işleminin bulunduğu ileri sürülerek bozulması istenil-
mektedir.
6183 sayılı Kanunun 3. maddesinde, bu kanunda yer alan amme
borçlusu yada borçlu teriminin "amme alacağını ödemek mecburiyetinde
olan hakiki ve hükmi şahısları ve bunların kanuni temsilcisi veya mi-
rasçılarını ve vergi mükelleflerini, vergi sorumlusu, kefili ve ya-
bancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini" ifade ettiği belirtilmiş olup,
amme borçlusunun ise kim olduğu ilgili vergi kanununda gösterilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasında
ise, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler
gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlu-
su olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri, tüzel
kişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve bunların temsilcileri
tarafından yerine getirileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre tüzel
kişilerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde, bunlara dü-
şen ödevlerin kanuni temsilciler tarafından yerine getirileceği öngö-
rülmüş ise de, temsilcilerin ödevlerini yerine getirmeleri için, tarh
döneminde kanuni temsilcilik görevini yürütmekte olmaları gerekmekte,
bir başka anlatımla, kanuni temsilci görevli bulunduğu süre ile sınır-
lı olarak vergi ödevlerini yerine getirmek durumundadır.
Dosyanın incelenmesinden; ... tarihinde yapılan yönetim kurulu
toplantısında alınan kararla, davacının bu tarihten itibaren yönetim
kurulu üyeliğinin sona erdiği hususu karar defterinin 5. sayfasının
noterden onaylı suretinden anlaşılmaktadır.
Vergi Mahkemesince dava konusu ödeme emirlerinin vade tarihleri
olan 1.1.1991, 1.1.1992, 1.1.1993 tarihleri dikkate alınarak buna göre
yükümlünün 1.1.1989 tarihinde yönetim kurulu üyeliği ve ortaklıktan
ayrılması nedeniyle bu tarihten sonraya isabet eden vergi borçlarından
sorumlu tutulamayacağı, zira 1.1.1989 tarihinden sonra şirkete ait
herhangi bir işlem yapma ve tasarrufta bulunma yetkisinin olmadığı ge-
rekçesiyle karar tesis edilmişse de, davanın konusunu 1988/11 ila
1990/3 dönemlerine ait muhtelif vergi alacakları oluşturduğundan ve
bunlar arasında yer alan katma değer vergisi de aylık ödemeye tabi bu-
lunduğundan yükümlünün yönetim kurulu üyesi olduğu döneme isabet eden
tüm amme alacaklarından yukarıda anılan hüküm uyarınca sorumlu tutul-
ması gerekmektedir.
Bu durumda, dava konusu ödeme emirlerinin sadece istifa tari-
hinden sonraki dönemlere ait vergi borçlarına ilişkin kısmının iptali
gerekirken tamamının iptalinde isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulü ile ... Vergi Mah-
kemesinin ... tarih ve ... sayılı kararının bozulmasına, yeniden karar
verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verildi.
(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA