kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1984 2226 1983 4364 25/06/1984
 
TEMSİL YETKİSİ BULUNMAYAN KİŞİNİN VERDİĞİ BEYANNAMEDE GÖSTERİLEN MEBLA
ĞIN MÜKELLEFİN BEYANI OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ HK.<
Uyuşmazlık, mükellef adına salınan veraset ve intikal vergisini, gayri
menkulün 1/12 hissesinin hibe suretiyle intikali sebebiyle verilen be-
yannameye göre tarhiyat yapıldığı, beyannamede gösterilen bedele göre
uyuşmazlık konusu gayrimenkulün tamamının rayiç bedeli 24.000.000 lira
ya baliğ olduğundan ve mükellefin beyanname içeriğine ilişkin iddiala-
rına açıklık getirmek üzere mahallinde keşif yapılarak, malmüdürlüğün-
de bulunan tarh dosyası da incelenerek beyana davet üzerine verilen be
yannamenin birinci sahifesinin mükelleflerle ilgili kimlikler tablosu-
nun bizzat doldurularak imzalandığı, intikal eden mallar, haklar ve
menfaatler tablosunun ise Adalet Bahadır eşi Cemal Bahadır tarafından
doldurularak imzalandığı anlaşılmış olup Vergi Usul Kanununun 297.mad-
desinin 2.fıkrasında veraset ve intikal vergisinde gayrimenkullerin ra
yiç değerle değerleneceği esasının getirildiği; olayda mükellefin beya
nı bulunmadığı gibi temsil yetkisi bulunmayan kişinin beyanınıda aynı
Kanunun 378.maddesi ile irtibatlandırmak mümkün bulunmadığı ve mahal-
linde yapılan keşifle ihtilaflı gayrimenkulün tamamının 1.500.000 lira
olduğunun tesbit edildiği gerekçesiyle ve 1/12 hisseye tekabül eden
125.000 lira matraha göre tadilen tasdik eden Vergi Mahkemesi kararı-
nın bozulması isteminden ibarettir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ver
gi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun gö
rülmüş olup temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar
sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından tem-
yiz isteminin reddine ve kararın onanmasına karar verildi.
AYRIŞIK OY:
7338 sayılı Kanunun 7.maddesinde; veraset tarikiyle veya sair suretiy-
le ivazsız bir tarzda mal iktisap edenlerin, beyanname ile bu malları
bildirmeye mecbur oldukları açıklanmış ve 10.maddesinde de, gayrimen-
kullerin rayiç bedelle değerleneceği belirtilmiş ve bu maddenin atıfta
bulunduğu Vergi Usul Kanununun olay tarihinde yürürlükte bulunan 297.
madde hükmüne göre rayiç bedelin gayrimenkulün intikal günündeki alım
satım bedeli olduğu hükme bağlanmıştır.
Vergi Usul Kanununun 378.maddesinde de; mükelleflerin beyan ettikleri
matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh olunan vergilere karşı dava
açamayacakları belirtilmiştir.
Olayda da, 17.2.1981 tarihinde hibe yoluyla iktisap ettikleri gayrimen
kulün 2/12 hissesinin rayiç bedelini, yukarıda açıklanan kanun hükümle
ne uygun biçimde beyan eden mükellefler hakkında, kendilerinin önerdi-
ği meblağ üzerinden tarhiyat yapıldığına ve bu vergilendirmede de dü-
zeltilmesi gerekli herhengi bir husus bulunmadığı cihetle herhangi bir
yargı mercii önünde dava konusu yapılamayacak bu tarhiyatın, bilirkişi
incelemesi yaptırmak suretiyle rayiç değerinin yeniden tesbit ederek
indirilmesi yolundaki vergi mahkemesi kararında isabet bulunmamaktadır
Bu görüşle aksi yolda verilen çoğunluk kararına katılmıyorum.

RD/EK

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA