kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1992 4168 1991 962 01/10/1992
 
BİR FAALİYETİN BİR BAŞKASINA DEVRİNE KANUNLAR KARŞISINDA BİR ENGEL BU-
LUNMADIĞI, AKSİNE TİCARİ SERBESTİ BU TÜR İŞLEMLERİN HERKES TARAFINDAN
KABULÜNÜ GEREKTİRDİĞİ CİHETLE DEVİR SONRASI ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİ-
LENDİRİLMESİNDEN YENİ MÜKELLEFİN YÜKÜMLÜ OLACAĞI HK.<
Ortağı bulunduğu kollektif şirketin 1986 takvim yılı işlemlerinin ince
lenmesi sonucu, taahhüt edilen Seydişehir Tarasçı Gölet İnşaat işinden
alınan istihkaklar ve giderlerin kayıtlarda yer almadığının tespiti
üzerine saptanan matrah farkı üzerinden davacı adına re'sen gelir ver-
gisi salınmıştır. Vergi Mahkemesinin kararı ile; 213 sayılı Kanunun 8.
maddesinin 3.fıkrasında, vergi kanunlarından doğan istisnalar hariç ol
mak üzere mükellefiyetin özel bir sözleşme ile başkasına devrinin müm-
kün olmayacağı hükme bağlandığından, inceleme raporunda yer alan esas-
lara göre tarhiyat yapılması yasaya uygun görüldüğü gerekçesiyle dava-
nın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden; Dağlıkoçalar Kollektif Şirketinin Köy Hizmetleri
Konya İl Müdürlüğünden ihale ile aldığı Seydişehir Tarascı Kasabası Gö
let İnşaatının yapımı düzenlenen bir sözleşme ile İmtaş İnşaat Maden
Ticaret Limited Şirketine karsız devredildiği Kollektif şirket tarafın
dan tahsil edilen istihkaklar ile yapılan giderler İmtaş Limited Şir-
ket kayıtlarında gösterildiği ve anılan şirket tarafından beyan edildi
ği anlaşılmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8.maddesinde yer alan hüküm özel anlaş
maların ancak vergi mükellefiyeti ve sorumluluğu yönünden vergi daire-
lerini bağlamıyacağını ifade etmektedir. Bir ticari faaliyetin bir baş
kasına devrine kanunlar karşısında engel bulunmamaktadır. Aksine tica-
ri serbesti bu tür işlemlerin herkes tarafından kabulünü gerektirir.
Taahhüt işinin devrinin tartışmasız bulunduğu olayda devirden sonra el
de edilen taahhüt gelirinin vergilendirilmesinde, yeni müteahhidin yü-
kümlü olacağı tabiidir. Söz konusu devrin Vergi Usul Kanununun 8.madde
sinde öngörülen mükellefiyet devri kapsamında görülmesine imkan bulun-
mamaktadır. Vergi Mahkemesince, düzenlenen sözleşmeye göre, gerçek du-
rum saptanmadan mükellefiyetin devredilemiyeceğinden söz edilerek tar-
hiyatın onanmasında isabet görülmemiştir.
Bu nedenlerle, Konya Vergi Mahkemesinin 21.12.1990 günlü ve 1990/1167
sayılı kararının bozulmasına karar verildi.

(DAN-DER, SAYI:87)
BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA