kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1992 2763 1992 3364 27/10/1992
 
DAVACININ 2954 SAYILI TÜRKİYE, RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNUN 50/9.MAD-
DESİNİN ÜÇÜNCÜ PARAGRAFINDAN SONRA GELEN 1.FIKRASI HÜKMÜNE GÖRE AYNI
MADDENİN (A) FIKRASINDAKİ HİZMETE GİRİŞ DERECESİ ESAS ALINARAK İNTİBA-
KININ YAPILMASI YOLUNDAKİ İSTEMİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İS-
TEĞİYLE AÇILAN DAVADA ÖNCELİKLE SÖZLEŞMEDE KAZANILMIŞ HAK AYLIĞINA
İLİŞKİN BİR BELİRLEME BULUNUP BULUNMADIĞI, BU YÖNDE DAVACIYA BİR TEB-
LİGAT YAPILIP YAPILMADIĞI KONULARININ ARAŞTIRILARAK DAVANIN SÜRESİNDE
OLUP OLMADIĞI SAPTANDIKTAN SONRA BİR KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Dava, davacının 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 50/g
maddesinin üçüncü paragrafından sonra gelen 1.fıkrası hükmüne göre, ay
nı maddenin (a) fıkrasındaki hizmete giriş derecesi esas alınarak inti
bakının yapılması yolundaki isteminin reddine ilişkin davalı idare iş-
leminin iptali istemiyle açılmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla; 2954 sayılı Yasanın 50.maddesinde persone-
lin özlük haklarının düzenlendiği, maddenin (a) bendinde kurumun haber
ve program hizmetlerini doğrudan doğruya yapan ve yürütenlerden yüksek
okul mezunu olanlar ile bunların dışında kalanların intibaklarının na-
sıl yapılacağının belirlendiği, aynı maddenin 322 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararname ile değişik (g) bendinin 1.fıkrasında, kurumda kadro kar-
şılığı sözleşmeli personel çalıştırılabileceği kuralına yer verildiği,
sözü geçen bendin 3.fıkrasında ise 1.fıkra kapsamında bulunanların is-
tekleri halinde T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilecekleri, bunların
tahsil durumları itibariyle giriş ve yükselebilecekleri derece ve kade
melerin (a) bendi hükümlerine göre belirleneceğinin öngörüldüğü, açık-
lanan kanun hükümleri uyarınca T.C.Emekli Sandığı ile ilgilendirilen
sözleşmeli personelin intibaklarının 50.maddenin (a) bendi hükümlerine
göre yapılması gerektiği açık olduğundan, memur statüsünde çalışmakta
iken sözleşmeli personel statüsüne geçirilen davacının intibakının (a)
bendi hükümleri esas alınmak suretiyle yapılacağı, ayrıca yasa koyucu-
nun hata yapmış olmasından sözedilemiyeceği için "bunlardan T.C.Emekli
Sandığı ile ilgilendirilenler" ibaresinin sehven konulduğu iddiasına
itibar edilmesine olanak bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem
iptal edilmiştir.
Davalı idare, mahkeme kararının bozulmasını istemektedir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7.maddesi Danıştay'da ve
İdare Mahkemelerinde dava açma süresinin, özel kanunlarında ayrı süre
gösterilmeyen hallerde, yazılı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren
altmış gün olduğuna işaret etmekte ve 2.fıkrası 3622 sayılı Yasa ile
değiştirilen 10.maddesinde "1-İlgililer, haklarında idari davaya konu
olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara baş-
vurabilirler.
2-) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır.
İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi için
de, konusuna göre Danıştay'a idare ve vergi mahkemelerine dava açabi-
lirler. Dava açılmayan haller ile davanın süreden reddi halinde, alt-
mış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap ve
rilmesi halinde, cevabın tebliğinden itibaren dava açma süresi yeniden
işlemeye başlar." hükmüne yer verilmektedir. Aynı Yasının 11.maddesin-
de ise idarece tesis edilmiş işlemlerin kaldırılması, geri alınması,
değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması için üst makama, üst ma-
kam yoksa aynı makama yapılacak başvuruların yöntemi ve bunun işlemeye
başlamış olan dava açma süresine etkisi düzenlenmiş bulunmaktadır.
Davacının sözleşmeli statüye geçtiği tarih ile 2954 sayılı Yasanın 50.
maddesinin (g) bendine 322 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen
üçüncü fıkradan sonra gelen 1.paragraftaki yollama uyarınca aynı madde
nin (a) bendinden yararlandırılması için idareye başvurduğu tarih ara-
sındaki zaman aralığı gözönünde tutulduğunda, Mahkemenin, davanın süre
sinde olup olmadığını saptama bakımından, 2954 sayılı Yasanın 50.madde
sinin (g) bendinde 322 ve 420 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle ya-
pılan değişiklik ve eklenen fıkralar uyarınca davacı ile yapılan söz-
leşmede kazanılmış hak aylığına ilişkin bir belirleme bulunup bulunma-
dığını, sözleşmede böyle bir belirleme yoksa sözleşmeye geçiş tarihi
itibariyle kazanılmış hak aylığı ile ilgili ayrıca bir işlem ve tebli-
gat yapılıp yapılmadığını, yapılmış ise davacının başvurusunun süre
yönünden 11.maddeye uygun olup olmadığının incelenmesi ve sözleşmede
değinilen yönde bir belirleme ve davacıya ayrıca yapılmış bir tebligat
yoksa davacının 2577 sayılı Yasanın 10.maddesi kapsamındaki başvurusu-
nun ancak başvuru tarihinden sonra hukuki sonuç doğuracağını da gözö-
nünde tutarak uyuşmazlık hakkında karar vermesi gerekirken bu yolda
bir araştırma ve değerlendirme yapılmadan davanın karara bağlanmasında
hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Ankara
9.İdare Mahkemesince verilen 22.5.1992 günlü 1992/997 sayılı kararın
2577 sayılı Yasanın 49.maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına ka-
rar verildi.


BŞ/SE

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA