kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1732 1985 1954 10/04/1986
 
ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİNİN BİTİMİ ÇALIŞMAYA ARA VERME ZAMA
NINA RASTLARSA SÜRENIN ARA VERMENİN SONA ERDİĞİ GÜNÜ İZLEYEN TARİHTEN
İTİBAREN 7 GÜN UZAMIŞ SAYILACAĞI HK.<
Uyuşmazlık vadesinde ödenmeyen Emlak Vergisi ile Temizleme ve Aydınlat
ma Harcının tahsilini sağlamak amacıyla düzenlenip yükümlü adına teb-
liğ edilen ödeme emrine karşı açılan davayı süreaşımı nedeniyle incele
meksizin reddeden Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına ilişkin bulun-
maktadır.
6183 sayılı Kanunun 58.maddesinde, ödeme emrine karşıyedi gün içinde
itiraz edileceği hükme bağlanmış olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usu
lü Kanununun 7.maddesinin 1. bendinde; dava açma süresinin özel kanun-
larında ayrı süre gösterilmeyen hallerde Vergi Mahkemelerinde 30 gün
olduğu, aynı yasanın 8.maddesinin 3. bendinde ise; bu kanunda yazılı
sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu sürelerin
ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uza-
mış sayılacağı açıkça belirtilmiştir.
Dosyanın incelenmesinden, 9.8.1985 tarihinde yükümlüye tebliğ edilen
ödeme emrine karşı 2.9.1985 tarihinde dava açıldığı anlaşılmıştır.
Bu durumda yukarıda açıklanan kanun hükümleri uyarınca çalışmaya ara
verme süresi içinde dava açıldığından ve yasa hükmü ğereğince, süre
ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzaya
cağından, davanın süresinde açıldığının kabülü gerekmektedir.
Bu itibarla, işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, davanın 7
günlük dava açma süresi geçtikten sonra açıldığından bahisle reddine
yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davanın kabülüne Vergi Mahkemesinin sayılı kara-
rının bozulmasına, dosyanın yeniden incelenerek işin esası hakkında ka
rar verilmek üzere anılan Vergi Mahkemesine gönderilmesine karar veril
di.
BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA