kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1989 1964 1988 1059 19/10/1989
 
İDARİ DAVA AÇMA SÜRESİNE BAŞLANGIÇ OLACAK YAZILI BİLDİRİMİN YETKİLİ MA
KAMLARCA YAPILMASI GEREKTİĞİNDEN, BAŞKACA BİR DAVA İÇİN DÜZENLENEN VE
BU DAVAYA KONU İŞLEMDEN BAHSEDEN DAVA DİLEKÇESİNİN MAHALLİ ADLİYE MAH-
KEMESİNCE TEBLİĞİ TARİHİNİN DAVA SÜRESİNE BAŞLANGIÇ ALINMASINDA İSABET
GÖRÜLMEDİĞİ HK.<
Dava, binanın çekme katı için 2981 sayılı yasa uyarınca verilen ruhsat
ve kullanma izninin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince 2577
sayılı Yasanın 7.maddesi hükmü yazılarak, müdahillerce davacı şirketin
de maliklerinden bulunduğu apartmanın arsa payları aynen mevcut kalmak
kaydıyla çatı katındaki 9 ve 10 numaralı bağımsız bölümleri yeni proje
sine ve iskan ruhsatına ve inşa edilmiş yeni şeklinin düzeltilerek ta-
puya tescili istemiyle davacı şirketinde davalı olarak gösterildiği
bir davalı olarak gösterildiği bir davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde
açıldığı, bu dava dilekçesinin davacı şirkete 6.3.1986 tarihinde teb-
liğ edildiği, idari işlemin ilgililerce yazılı bildirim dışındaki yol-
lardan öğrenilmesi halinde de yazılı bildirimin gerçekleşmiş olduğu ka
bul edilerek, ilgilinin işlemden haberdar olduğu bu tarihi dava açma
süresine başlangıç olarak almak gerektiği, zira idari işlemin tebliğin
de amacın, bu işlem üzerine menfaati ihlal edilenlerin bu işlemi yargı
nezdinde dava etme yolunu açmak olduğu, öte yandan, 7201 sayılı yasa-
nın 56.maddesi uyarınca da davanın süresinde açıldığının kabul edileme
yeceği gerekçesiyle davanın süreden reddine karar verilmiş ve bu karar
davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
T.C.Anayasasının Yargı yolunu düzenleyen 125.maddesinin 3.fıkrasında
idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin, yazılı bildirim tari
hinden başlayacağı kurala bağlanmış, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Yasasında da bu hükme paralel hüküm getirilerek dava açma süresinin
idari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen gün-
den başlayacağı belirlenmiştir. Bu hükümlere göre idari dava açma süre
sine başlangıç olarak yazılı bildirimin, esas alınacağı ve bu bildiri-
minde yetkili idari makamlarca yapılması gerektiği açıktır. 2577 sayı-
lı Yasanın 3.maddesindeki, dava dilekçelerinde dava konusu kararın as-
lının veya örneğinin ekleneceğine dair hükümde bu görüşü doğrulamakta-
dır.
Bu nedenle, başka bir dava için düzenlenen ve bu davaya konu olan ida-
ri işlemden de sadece söz edilen dava dilekçesinin Sulh Hukuk Mahkeme-
since davacı şirkete tebliğ tarihinin dava açma süresine başlangıç
alınmasına yasal olanak bulunmamaktadır.
Dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin İdare Mahkemesinin
30.6.1980 tasdik tarihli proje, 2/19 sayılı ruhsat, 8.3.1983 tarihli
tadilat projesi ve tadilat ruhsatının iptaline ilişkin kararının uygu-
lanması için davalı idareye yaptığı başvuruya verilen ve davacı şirke-
te 10.4.1987 tarihinde tebliğ edilen cevap ile uyuşmazlık konusu çatı
katı için 2981 sayılı yasaya göre bu davada iptali istenilen ruhsat ve
kullanma izninin verildiğinin bildirildiği ve davanın da 60 günlük ida
ri dava açma süresi içerisinde 5.6.1987 tarihinde açıldığı anlaşılmış
olup, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınmaksızın davanın süre-
den reddine ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenle, temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulmasına
karar verildi. BŞ/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA