kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 2983 1984 1620 13/11/1986
 
YÜKÜMLÜCE 2801 SAYILI YASADAN FAYDALANMAK ÜZERE DİLEKÇE VERİLDİĞİNE VE
VERGİ ASLI TAMAMEN ÖDENDİĞİNE GÖRE GECİKME ZAMMININ TAHSİLİNDEN VAZGE-
ÇİLMESİ GEREKECEĞİ HK. <
İstem; süresinde ödenmeyen Gayrımenkul Kıymet Artışı Vergisine bağlı
olarak kesilen ve ödeme emri ile talep edilen gecikme zammına ilişkin
davanın vergi mahkemesince kabul edilmesi nedeniyle kararın vergi dai-
resince bozulmasına ilişkin bulunmaktadır.
Olayda yükümlünün 2801 sayılı kanunun 3.maddesinden faydalanmak iste-
diğine ve Gayrımenkul Kıymet Artışı Vergisine ait davasından vazgeçti-
ğine ilişkin 23.6.1983 gün ve ... sayılı dilekçesini vergi dairesine
verdiği, vergi dairesinin de bu dilekçeyi vergi mahkemesine intikal et
tirip dosyanın dairelerine gönderilmesini istediği anlaşılmıştır.
2801 sayılı kanunun 3.maddesi hükmü gereğince vergi aslının kanunda be
lirtilen kısmının ödenmesi halinde bunlara bağlı vergi cezaları ile ge
cikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlanmış-
tır.
Yükümlüce 2801 sayılı yasadan faydalanmak üzere dilekçe verildiğinden
ve vergi aslı tamamen ödendiğinden anılan yasa gereğince gecikme zammı
nın tamamen tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, ödeme emri, vergi aslı ile birlikte gecikme zammının tahsili
için düzenlenmiş olup yükümlüce vergi aslı 15.12.1981 gününde ödendi-
ğinden mükerrer vergi alınması nedeniyle bu yönüyle de ödeme emrinde
yasal isabet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddine, Vergi Mahkemesi kararı-
nın onanmasına karar verildi.
RD/YÖ
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA