kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1990 849 1989 351 10/09/1990
 
OTOGARDA TAKSİ İŞLETMECİLİĞİ İZNİ VERİLECEK KİŞİLERİN SAPTANMASINDA,
İHALEYE ÇIKARMA VEYA KURA ÇEKME GİBİ İŞLEMLERİN UYGULANMASI GEREKTİĞİ,
BU NORMAL ÖLÇÜLER KULLANILMIYARAK TAMAMEN KİŞİSEL NİTELİKTE VE NESNEL
OLMIYAN DEĞERLENDİRMELERİN KULLANILMASINDA YASALARA UYARLIK OLMADIĞI
HK.<
Uyuşmazlık; davacıların Belediye Otogarında yaptığı taksi işletmecili-
ği izninin iptal edilmesine ilişkin Belediye Encümeni kararının iptali
istemiyle açılan davayı kabul eden İdare Mahkemesi kararının, 2577 sa-
yılı yasanın 49.maddesine göre temyizen incelenerek bozulması istemin-
den ibarettir.
1580 sayılı Belediye Yasasının 19.maddesinin 5.bendinde Belediyelerin
belediye sınırları içinde, toplu taşımacılıkla ilgili konularda tekel
hakkında sahip olduğu, ancak aynı maddede belediyelerin gerek gördüğü
takdirde bu hakkı bir ayrıcalık oluşturmamak kaydıyla özel sektöre
yaptırabileceği kurala bağlanmıştır.
Davada ise, eski otogarda izinli taksi işletmeciliği ile uğraşan dava-
cı kişilere, yeni otogarda bu izinli taksi işletmeciliği haklarını
kullanma olanağı tanımayan belediyenin işleminin davaya konu uyuşmaz-
lığı oluşturduğu anlaşılmaktadır.
İdarece, kapatılan eski otogarda taksi işletmeciliği yapan kişilere,
yeni otogarda taksi işletmeciliği izni verilmesi zorunluluğu yoksada,
yeni otogarda taksi işletmeciliği yapacaklara izin verilirken araç mo-
dellerinin ve işleticilerinin ahlaki durumlarının idarece değerlendi-
rilmesi gibi genel ve nesnel olmayan ölçülere dayanılmasında hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.
Bu durumda idarece yeni otogarda belirli sayıda taksi işletmeciliği
izni verilecek kişilerin saptanmasında ihale açılması veya kuraya baş-
vurulması gibi nesnel ölçülerin kullanılması gerekirken, tamamen kişi-
sel nitelikte ve nesnel olmayan değerlendirmelerin kullanılmasıyla
oluşturulan idare işleminde yasalara uyarlık bulunmadığı açıktır.
İdare işleminin bu yönden iptal edilmesi gerekirken, başka gerekçelere
dayanılması yerinde değildir.
Açıklanan nedenlerle İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve dosyanın
anılan mahkemeye gönderilmesine karar verildi.
AZLIK OYU:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında
temyiz sebepleri gösterilmiş ve aynı maddenin 3622 sayılı kanunla de-
ğişik 2.fıkrasında, temyiz incelemesi sonunda karardaki maddi yanlış-
lıkların düzeltilmesi mümkün ise kararın düzeltilerek onanmasına karar
verileceği belirtilmiştir.
İdare Mahkemesi kararındaki maddi yanlışlıkları düzelterek onamaya
yetkili olan temyiz merciinin, mahkeme kararındaki esas gerekçeyi ge-
nişletebileceğini veya asıl gerekçeye ek gerekçeler koyabileceğini de
kabul etmek gerekir. Birbaşka anlatımla, asıl gerekçenin genişletilme-
si veya bu gerekçeye ek gerekçe konulması durumlarında mahkeme kararı-
nın bozmak yerine bu genişletilmiş veya ilave edilmiş gerekçelerle
onanması gerekeceğini kabul etmek gerekir.
Temyiz mercii, mahkeme kararının gerekçesini tümüyle yerinde bulmaz ve
yeni bir gerekçe ortaya koyarsa kararın bu gerekçelerle yeniden ince-
lenmek üzere bozulacağı da doğaldır.
Temyiz konusu İdare Mahkemesi kararının esas gerekçesi dairemizce be-
nimsenmekle beraber, bu gerekçeye, ilave bazı gerekçelerinde konulma-
sı, yani asıl gerekçenin genişletilmesi lüzumu hissedilmiş ve bu ek
gerekçeye göre yeni bir karar verilmek üzere İdare Mahkemesi kararı
bozulmuş bulunmaktadır. İzlenen bu yöntem, usul ekonomisine aykırı ol-
duğu gibi yukarıda sözü edilen kanun hükmünde de aykırıdır. Mahkemece
ortaya konulan asıl gerekçe temyiz merciince benimsendiğine göre bu
gerekçeye ek gerekçeleri de koymak suretiyle temyiz isteğinin reddi ve
mahkeme kararının onanmasını gerekeceği görüşü ile mahkeme kararının
bozulmasına ilişkin karara katılmıyorum.
(DAN-DER, SAYI:82-83)


MT/YÖ

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA