kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1986 1976 1985 22 23/05/1986
 
YÜKÜMLÜNÜN KESİNLEŞEN VERGİSİNİN ASGARİ VERGİDEN DAHA AZ OLMASI VEYA
VERGİ DOĞMAMASI HALLERİNDE ASGARİ VERGİNİN İADE EDİLMİYECEĞİ HK. <
Uyuşmazlık, arsa karşılığı kat iktisabı nedeniyle salınan asgari Gayrı
menkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin bulunmaktadır.
27.6.1981 tarihinde yürürlüğe giren ve 1318 sayılı Finansman Kanununun
33.maddesini değiştiren 2484 sayılı Yasa Uyarınca, arsa karşılığı kat,
daire, bağımsız bölüm iktisap edilmesi Gayrımenkul Kıymet Artışı Vergi
sine tabi tutulmuştur.
Olayda arsa karşılığı kat iktisabı nedeniyle inşaatın bitiminde veri-
len Emlak Alım Vergisi beyannamesinde inşaatın bitim tarihinin yükümlü
tarafından 2.7.1981 olarak bildirildiği, Gayrimekul Kıymet Artışı Ver-
gisi beyannamesi üzerinden Gayrımenkul Kıymet Artışı Vergisi tahakkuku
yapıldıktan sonra, bilahare düzeltme suretiyle % 2 asgari vergi tarhe-
dildiği anlaşılmıştır.
1318 sayılı yasanın 2484 sayılı Yasa ile değişik 42.maddesinde; mükel-
leflerin, ivazlı devir ve temlikler dolayısıyla elde edecekleri değe-
rin, ivazsız intikallerde beyan edecekleri değerin % 2 sini asgari ver
gi olarak şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir bil-
dirimle 41.maddede belirtilen süre içinde gayrimenkulün bulunduğu yer
vergi dairesine yatırmaya mecbur oldukları, 44.maddesinde de, mükelle-
fin kesinleşen vergisinden, 42.madde gereğince yatırılan asgari vergi-
nin mahsup edileceği, kesinleşen verginin yatırılan asgari vergiden da
ha az olması veya vergi doğmaması hallerinde, asgari verginin iade edi
lemiyeceği hükme bağlanmıştır.
Açıklandığı şekilde 27.6.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2484 sayılı Ya
sa ile getirilen değişiklik karşısında, salınan asgari Gayrımenkul Kıy
met Artışı Vergisini kaldıran Mahkeme kararında yasaya uyarlık görülme
miştir.
Bu nedenle Vergi Mahkemesi kararının bozulmasına, tarhiyatın re'sen o-
nanmasına karar verildi. (MS/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA