kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1993 5139 1993 1517 16/12/1993
 
ÖZEL TELEVİZYONLARDA YAYINLANAN İLAN VE REKLAMLARIN İLAN VE REKLAM
VERGİSİNDEN MUAF OLDUĞU HK.<
Yükümlü şirketin üretim ve satışını yaptığı mamulleriyle ilgili olarak
1981 yılı içinde özel televizyon kanallarında yaptırdığı reklamlar
için beyanname vermediğinden bahisle belediye sınırları içeresinde bu-
lunan 5250 adet televizyonun ortalama ekran alanları toplamına Beledi-
ye Gelirleri Kanunun 15/4 maddesinde sözü edilen ışıklı ve projeksi-
yonlu ilan ve reklamların m2 bedeli olarak gösterilen azami had uygu-
lanmak suretiyle tarhedilen ilan ve reklam vergisine karşı açılan da-
vayı; ihbarnamede, Vergi Mahkemesinde dava açma süresi gösterilmediği
gibi ihbarnamenin görevli bir makam tarafından düzenlendiğini gösterir
resmi bir mühürle tasdik de edilmemiş olduğu anlaşıldığından söz konu-
su ihbarnameyi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca hukuken
geçerli saymanın mümkün olamayacağı, davanın esasına gelince; 2464 sa-
yılı Belediye Gelirleri Kanununun 12.maddesinde ilan ve reklam vergi-
sinin konusu, 13.maddesinde ise, vergi sorumlularından bahsedildiği,
istisna ve muaflıkları düzenleyen 14.maddesinin 1.bendinde de, Türkiye
Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayınlanan ve yapılan ilan ve
reklamların vergiden muaf olduğunun belirtildiği, söz konusu maddede
özel televiyonların sayılmamış olduğu ve bu maddelerin yürürlüğe gir-
diği tarihte özel televizyonların henüz Türkiye gündeminde olmadığı,
hatta radyo ve televizyon yayınlarının yalnızca TRT eliyle yapılacağı-
nın Anayasa hükmü olarak yer aldığı, bu durumda, TRT dışındaki yayın
kuruluşlarına böyle bir muafiyetin tanınmamış olması nedeniyle benzet-
me ve kıyas yoluyla vergi istenilmesinin Anayasanın 73.maddesinde bah-
si geçen "vergilerin yasallığı" ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle
kabul ederek tarhiyatı terkin eden Vergi Mahkemesi kararının; ilan ve
reklam vergisinde istisna ve muaflıkları düzenleyen Belediye Gelirleri
Kanununun 14.maddesinde yalnızca TRT Kurumunca yayınlanan ilan ve rek-
lamların muafiyet kapsamına alındığı, özel televizyonlara ilişkin bir
düzenleme mevcut olmadığından yapılan tarhiyatın kanuna uygun olduğu
ileri sürülerek bozulması istemidir.
Temyiz edilen Edirne Vergi mahkemesinin 16.12.1992 gün ve 1992/584 sa-
yılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.madde-
sinin 1.fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisinin bulunmadı-
ğı anlaşıldığından temyiz isteminin reddine, anılan mahkeme kararının
onanmasına karar verildi.
(DAN-DER; SAYI:89)

ŞT/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA