kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1995 232 1994 360 31/01/1995
 
GÖTÜRÜ USULDE MÜKELLEF EOLAN DAVACININ, BELEDİYENİN TAHSİS ETTİĞİ PA-
ZAR YERİNE ÖDEDİĞİ İŞGALİYE HARCI KİRA KABUL EDİLEREK GÖTÜRÜLÜK ŞART-
LARINI İHLAL ETTİĞİNDEN BAHİSLE GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ YOLUN-
DA TESİS EDİLEN İŞLEMDE HUKUKA UYARLIK BULUNMADIĞI HK.<
Hububat alım satımıyla uğraşan davacının 1.1.1993 tarihi itibariyle
gerçek usulde vergilendirilmesine ilişkin işleme karşı açılan davayı;
dosyanın incelenmesinden, Tire Belediyesine ait pazar yerinde işgaliye
harcı ödemek suretiyle zahirecilik faaliyetinde bulunan davacının, ö-
dediği işgaliye harcının kira olarak kabulü suretiyle, 1992 yılında ö-
denen tutarının götürü usule tabi olmanın genel şartlarını ihlal etme-
si nedeniyle 1.1.1993 tarihi itibariyle gerçek usulde mükellefiyet
kaydı yapıldığının anlaşıldığı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
47/2.maddesi, işyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi de-
ğerlerinin toplamının bu değerlerin bilinmemesi halinde yıllık kira
bedeli toplamının maddede belirtilen hadleri aşmamasını götürü usule
tabi olmanın genel şartları arasında saydığı, Belediye Gelirleri Kanu-
nunun 52.maddesi, maddede belirtilen yerlerden herhangi birinin satış
yapmak veya sair maksatlarla yetkili mercilerden usulüne uygun izin
alınarak geçici olarak işgal edilmesi halinde ödenen edimleri işgaliye
harcı olarak tanımladığı, kira bedelinin sabit işyeri, işgaliye harcı-
nın ise geçici olarak işgal edilen yerler için ödenen bedeller olduğu,
yukarda sözüedilen madde hükmünün götürü usule tabi olmak için sabit
işyerlerini esas aldığı, belediyenin pazar yeri olarak kamuya tahsis
ettiği satış yerine gödenen bedel kira olmayıp işgaliye harcı olduğun-
dan davacının gerçek usulde mükellef kılınmasında yasal isabet görül-
mediği gerekçesiyle kabul ederek işlemi iptal eden Vergi Mahkemesi ka-
rarının bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan İz-
mir Üçüncü Vergi Mahkemesinin 3.11.1993 gün ve 1993/992 sayılı kararı,
aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz
istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddi-
ne ve kararın onanmasına karar verildi.(MT/NÇ)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA