kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1962 81 1962 74 13/06/1962
 
HÜKÜMETİMİZ İLE YUGOSLAVYA HÜKÜMETİ ARASINDA AKTEDİLİP 7050 SAYILI YA-
SAYLA ONANMIŞ BULUNAN ANLAŞMANIN UYGULANMA ŞEKLİNE AİT YÖNETMELİĞİN
14.MADDESİNDEKİ, HARCAMALARIN TAZMİNAT HESABINDAN ÖDENECEĞİ HÜKMÜNÜN,
HUKUK ESASLARINA AYKIRI BULUNMADIĞI HK.(*)<
7050 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma bir kısım vatandaşların özel
hak ve menfaatlerini ilgilendiren, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka-
sınca açılmış bulunan bir hesapta anlaşma gereğince toplanan muayyen
bir miktar paranın hak sahiplerine tevzi ve intikalini sağlamaktan
ibaret olan bir vazifeyi Hükümete vermiş bulunmaktadır. Bu vazifenin,
amme menfaatini sağlamak, umumi ve kollektif ihtiyaçları karşılamak ve
tatmin etmek üzere icra edilen ve umuma arzedilmiş olan devamlı ve
muntazam faaliyetlerden ibaret bulunan amme hizmetinin şart ve unsur-
larını ihtiva etmediği aşikardır.
Hükümetin akit makam sıfatı ile üzerine almış bulunduğu bu muayyen ve
muvakkat görevi "ifası bir kanunla emrolunan hidemattan" ad ve kabul
etmeye hukuken cevaz yoktur.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasındaki özel hesapta teraküm etmiş o-
lan muayyen şahısların hakkı ve menfaatı karşılığı para, Devletin pat-
rimuanına dahil bir meblağ telakki edilemiyeceği gibi bunun sarfı için
de Hükümete kanuni bir mezuniyet verilmesinin şart bulunduğunu kabule
imkan görülmemiştir.
Emrindeki bu hesap üzerinde, anlaşma hükümlerinden istifade edecek bir
kısım vatandaşların haklarını temin edecek surette, Hükümetin tasarruf
hakkının bulunduğunun kabulü Anayasanın 36,61,113 ve 126.maddeleri ile
1050 sayılı Kanunun 45.maddesinin hükümlerine aykırı görülmemiştir.
Bahis konusu Yönetmeliğin 14.maddesinin ... mer'iyete vazıının hukuk
esaslarına aykırı düşmiyeceğine karar verildi.
Umumi Heyet evresi saptanamamıştır.

(BŞ/ÖB)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA