kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 1991 1490 1991 2212 01/10/1991
 
2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ YASASININ 3. VE 5.MADDELERİNE AYKIRI
LIĞI NEDENİYLE 15.1-D MADDESİ UYARINCA VERİLEN DİLEKÇE RED KARARLARI-
NIN TEMYİZEN İNCELENEMEYECEĞİ HK.<
1367 sayılı Yasa uyarınca Güzeltepe Köyünde evi bulunmayanlara arsa da
ğıtımına ilişkin işlemin iptali isteğiyle açılan davayı, dava konusu
işlem üzerinde her davacının ayrı ayrı hak ve yararı bulunduğu, her da
vacının ayrı dava açmaları gerekirken tek dilekçe ile dava açılmasında
yasa kurallarına uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile 2577 sayılı yasanın
15/1-d maddesi uyarınca otuz gün içinde her davacı için ayrı ayrı dü-
zenlenecek dilekçelerle dava açılmak üzere dilekçenin reddine ilişkin
İdare Mahkemesi kararının incelenerek bozulması istemidir.
2577 sayılı Yasanın 5/2.maddesinde birden çok kişiyi ilgilendiren iş-
lemden dolayı bir dilekçe ile dava açılabilmesi için hak ve yararda
ortaklık ile maddi ve hukuki nedenlerde birlik bulunması gerektiği be-
lirtilmiş, 15/1-d maddesinde ise, yasanın 14.maddesi 3/g bendine uygun
olmayan dilekçelerin, 30 gün içinde 3. ve 5.maddelere uygun şekilde ye
niden düzenlemek veya noksanları tamamlanmak üzere reddine karar veri-
leceği belirtilmiş, aynı maddenin 3622 sayılı yasa ile değişik 4.ben-
dinde ise ilk inceleme üzerine mahkemece verilen kararlara karşı 15.
maddenin 1/c ve 1/d bentlerinde yazılı haller dışında temyiz yoluna
başvurulabileceği kuralı yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden, Güzeltepe köyünde evi bulunmayanlara arsa
tahsisine ilişkin işlemin iptali isteği ile, onbirkişi tarafından ve-
killeri aracılığı ile dava açıldığı, dava konusu işlem üzerinde her da
vacının ayrı ayrı hak ve yararı bulunduğundan, bunların otuz gün için-
de ayrı ayrı dava açmaları gerektiği belirtilerek 2577 sayılı yasanın
15/1-d maddesi uyarınca dilekçelerinin reddine ilişkin İdare Mahkemesi
kararının temyizen incelenerek bozulmasının istenildiği anlaşılmıştır.
Dava dilekçesinin yasanın 3. ve 5.maddelerine uygun düzenlenmemesi ne-
deniyle, yeniden düzenlenmek üzere 15.maddenin 1/4.fıkrası uyarınca
reddedilmiş olması nedeniyle, aynı maddenin 4.bendi kuralı uyarınca
temyiz olanağı bulunmadığı anlaşıldığından, istemin incelenmeksizin
reddine karar verildi.BŞ/SE
(DAN-DER, SAYI:84-85)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA