kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
SEKİZİNCİ DAİRE 2000 5508 2000 2537 25/09/2000
 
DOKTOR OLAN DAVACIYA KAMU GÖREVİNDE KUSURLU DAVRANDIĞI GEREKÇESİYLE
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ YÜKSEK ONUR KURULUNCA VERİLEN 4 AY MESLEK UYGU-
LAMASINDAN MEN CEZASININ, 4455 SAYILI DİSİPLİN AFFI YASASI KASPAMINDA
OLMADIĞI, KALDIKİ KAMU GÖREVİ İFASINDA MEVZUATA AYKIRI DAVRANIŞINDAN
ÖTÜRÜ DAVACI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇMAYA VE DİSİPLİN CEZASI VERMEYE AN-
CAK DİSİPLİN AMİRLERİNİN YETKİLİ OLDUĞU HK.<
..., ... Devlet Hastanesinde kalp-damar cerrahisi uzmanı olarak görev
yapan davacının, Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu kararı ile 4
ay meslek uygulamasından men cezası ile cezalandırılmasına ilişkin iş-
lemin iptali istemiyle açılan davada; davacının meslekten 4 ay süreyle
men'i işlemine yönelik davanın reddine, dava konusu işlemin kamu kurum
ve kuruluşlarına etki eden kısmı hakkında karar verilmesine yer olma-
dığına karar veren ... İdare Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı kara-
rının; davalı Birlikçe, meslek kuruluşları tarafından verilen disiplin
cezalarının 4455 sayılı Yasa kapsamında olmadığı öne sürülerek, 2577
sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması is-
tenilmektedir.
Uyuşmazlık, ..., ... Devlet Hastanesinde kalp-damar cerrahisi
uzmanı olarak görev yapan davacının, Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur
Kurulu kararı ile 4 ay meslek uygulamasından men cezası ile cezalandı-
rılmasına ilişkin işlemin iptali isteminden doğmuştur.
4455 sayılı Yasanın 1. maddesinde, bu maddede sayılan bazı suç-
lar hariç; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer
görevliler ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disip-
lin cezalarının bütün sonuçları ile affedildiği hükmü yer almış, Türk
Tabipler Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliğinin 3. maddesinin
(c) bendinde, geçici olarak meslekten alıkoyma cezası alanların ceza
süresi içinde Türkiye'nin hiçbir yerinde muayenehane açamayacakları,
herhangi bir yolla mesleği uygulayamayacakları, resmi kurum ve kuru-
luşlarda mesleği yürütemeyecekleri hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan Anayasanın Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
ları hakkındaki 135. maddesinin 2. fıkrasında, kamu kuruluşlarında as-
li ve sürekli görevlerde çalışan meslek mensuplarının meslek kuruluş-
larına girme mecburiyeti olmadığı belirtilmiştir.
Bu durumda olup da meslek kuruluşlarına üye olmayanlar hakkında
meslek kuruluşlarının disiplin cezası verme yetkisinin söz konusu ol-
mayacağı açıktır. Tabipler ve üniversitelerde kısmi statüde çalışan
meslek mensubu Profesör ve Doçentlerin, kamu kuruluşlarındaki hizmet-
leri dışında serbest meslek mensubu olarak yaptıkları hizmetlerde,
meslek kusuru işlemeleri halinde meslek kuruluşunun disiplin cezası
verme yetkisi bulunduğu tartışmasızdır.
Dosyanın incelenmesinden, ..., ... Devlet Hastanesinde görevli
kalp damar cerrahisi uzmanı olan davacının, tedavi amacıyla kalp damar
cerrahisi servisine yatırılan Bağ-Kur sigortalı hastalar için usulsüz
reçete düzenlediği ve bu suretle kurumun zarara uğramasına neden oldu-
ğu gerekçesiyle cezalandırıldığı anlaşılmıştır.
İdare Mahkemesince; disiplin cezası kapsamında kalan 4 ay süre
ile kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğini yapmamasına ilişkin kısım
için, davacı tarafından 4455 sayılı Yasanın yürürlük tarihinden itiba-
ren 30 gün içinde davaya devam etme isteğini belirten bir dilekçe de
verilmediğinden, af nedeniyle işlemi inceleme ve uygulama olanağı bu-
lunmadığı gerekçesiyle, davacının meslekten 4 ay süre ile men'i işle-
mine yönelik davanın reddine, dava konusu işlemin kamu kurum ve kuru-
luşlarına etki eden kısmı hakkında karar verilmesine yer olmadığına
karar verilmiştir.
Doktor olan davacının, kamu görevi ifasında mevzuata aykırı
davranışından ötürü soruşturma açmaya ve disiplin cezası vermeye ancak
disiplin amirlerinin yetkili olduğunu kabul etmek gerekir.
Bu nedenle, davacının görev yaptığı kamu kuruluşunca herhangi
bir disiplin soruşturması açılmamasına karşın davalı odanın davacının
görevinin niteliğini değerlendirmeden, görevinde kusurlu davrandığın-
dan bahisle kendi mevzuaatına göre disiplin cezası uygulamasında huku-
ka uyarlık bulunmadığı açıktır.
Öte yandan, doktorluk mesleği bir kamu hizmeti olmakla beraber,
Meslek kuruluşları tarafından verilen disiplin cezalarının anılan Af
Yasası kapsamında kabulüne olanak yoktur.
Bu durumda, davacıya verilen ceza 4455 sayılı Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Yasa kapsa-
mında bulunmadığından, mahkemece bu gerekçe ile verilen kararda hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, ... İdare Mahkemesinin kararının bozulma-
sına, karar verildi. BŞ/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA