kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1994 1447 1993 705 04/05/1994
 
RESTORANT VE PİZZACILIK FAALİYETİNİN SALONLU YERDE YÜRÜTÜLMESİ DURUMUN
DA, PİZZA İMALATINA İLİŞKİN OLARAK BEYAN EDİLEN MALİYET BEDELİNE SAN-
DVİÇ, TOST İMALATÇILARI İÇİN BELİRLENEN % 32 ORANININ DİKKATE ALINMA-
SIYLA ORTALAMA KAR HADDİ ESASINA GÖRE İKMALEN VERGİ TARHİYATI YAPILAMI
YACAĞI HK.<
Restorant ve pizzacılık faaliyetinde bulunan davacı adına ortalama kar
hadleri esasına göre ikmalen salınan gelir, geçici gelir vergilerine
karşı açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 111.maddesinde
kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçı-
ların gösterdikleri gayrisafi kazançlar, Vergi Usul Kanununa göre tes-
bit olunan ortalama kar hadlerinin perakende satılan emtianın maliyet
bedeline uygulanması suretiyle bulunacak miktarlara göre düşük olduğu
takdirde, beyan edilen gayrisafi kazançlar yerine, bu suretle bulunan
miktarların ikmalen vergi tarhına esas alıncağının, perakende satıştan
maksadın, satışı yapılan madde veya malzemenin aynen veya işlendikten
sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılması olduğunun, otel,
motel, tatil köyü, bar, payyon, dansing, gazino, lokanta, kırbahçesi,
plaj, hamam, kuaför salonu, erkek berberi salonları ve her nevi taşıma
işiyle uğraşanların gösterdikleri gayrisafi hasılat, inceleme elemanın
ca yıl içinde yapılan tesbitler esas alınarak hesaplanacak asgari gay-
risafi hasılata göre düşük olduğu takdirde beyan olunan gayrisafi hası
lat yerine, bu suretle tesbit edilecek asgari gayrisafi hasılatın ver-
ği tarhına esas tutulacağının, şu kadar ki, bu suretle bulunacak safi
kazanç mükelleflerce tevsit edilen mutad giderler toplamının % 20'sin-
den düşük olduğu takdirde, vergi tarhına esas alınacak miktarın bu gi-
derler toplamının % 20'si olacağının hükme bağlandığı, olayda, resto-
rant işletmeciliği ile birlikte pizza imalatı yapan davacının beyan et
tiği gayrisafi kazancın ortalama kar haddi föyünde satışa konu edilen
pizzanın maliyet bedeli olarak beyan edilen tutarına 28.12.1989 tarih
ve 20386 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giden ortalama kar
hadleri cetvelinin 062 pozisyonda salonlu olanlar hariç, sandviç, tost
imalatçılara (hamburger v.b.) için belirlenen % 32 oranının uygulanma-
sı sonucu hesaplanan gayrisafi kazançtan düşük olması ve düşüklük nede
ninin izahının yeterli ve uygun bulunmaması nedeniyle ikmalen vergi
tarhiyatı yapıldığı, davacının restorant ve pizza imalatı işletmesini
salonlu olarak yürüttüğü yolundaki iddiasının aksi davalı idarece ka-
nıtlanmadığından davacının işletmesinin salonlu gruba dahil olduğu so-
nucuna varıldığı, salonlu olarak hizmet verilen yerlerin Gelir Vergisi
Kanununun 111.maddesinin 2.fıkrası kapsamında hizmet işletmesi olarak
gayrisafi hasılat esasına göre değerlendirildiği, bu esastan hareketle
yılın çeşitli zamanlarında hasılat tesbiti de yapılmadığı, bu durumda,
davacının ağırlıklı işinin pizza imalatı olması nedeniyle tost ve ham-
burgerciler içcin belirlenen % 32 kar oranının esas alınması suretiyle
davacı adına ikmalen salınan vergilerde yasal isabet görülmediği gerek
çesiyle kabul ederek tarhiyatı terkin eden Aydın Vergi Mahkemesinin
4.11.1992 gün ve 1992/630 sayılı kararının; ortalama kar haddi uygula-
ması sonucunda yapılan tarhiyatın kanuni ve yerinde olduğu ileri sürü-
lerek bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Ay-
dın Vergi Mahkemesinin 4.11.1992 gün ve 1992/630 sayılı kararı, aynı
gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemi-
ne ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulma
sını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve ka
rarın onanmasına karar verildi.

ŞT/ES 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA