kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1997 321 1996 4089 30/01/1997
 
OLAYDA TAHSİL EDİLMEK İSTENEN TOPRAK DÖKÜM ÜCRETİNİN ÖZEL HUUK HÜKÜM-
LERİNE GÖRE DÜZENLENEN SÖZLEŞME SONUCU DOĞAN BİR ALACAK OLMASI NEDE-
NİYLE GENEL HÜKÜMLERE GÖRE ADLİYE MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN
BİR KONU OLDUĞUNDAN, BU ALACAĞIN ÖDEME EMRİ İLE İSTENMESİNİN YERİNDE
OLMADIĞI HK.<
Ulaştırma Bakanlığı tarafından şirkete tahsis edilen Ambarlı Liman Te-
sisleri rıhtım inşaatında yapılacak toprak dolgusu ile ilgili olarak
belediye ile yükümlü şirket arasındaki sözleşme hükümlerine uyulmadı-
ğından bahisle toprak dolgu ücretinin tahsili amacıyla düzenlenen öde-
me emirinin iptali istemiyle açılan davayı; uyuşmazlığın, taraflar
arasında akdedilen sözleşmede belirlenen dolgu miktarından daha az
dolgu yapılması nedeniyle doğduğu, sözleşmeden doğan davanın görüm ve
çözümünün adli yargının görev alanı içinde bulunduğu gerekçesiyle gö-
rev yönünden reddeden ... Vergi Mahkemesinin ... gün ve ... sayılı ka-
rarının, amme alacağının 6183 sayılı yasanın 1. maddesinde tanımlandı-
ğı, özel idare ile kişi arasında akitten doğan alacağın amme alacağı
olmadığı, mahkemenin ödeme emri tanziminin yasaya aykırılığı yönünde
karar vermesi gerekirken görev yönünden davayı reddetmesinin yerinde
olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Uyuşmazlık, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yükümlü şirkete tah-
sisi yapılan Ambarlı Liman Komleksinde Güneybatı Mendireği ve Rıhtım
İnşaatında yapılacak dolgu sahası ile ilgili olarak yükümlü şirket ile
Belediye arasında yapılan sözleşmeye aykırı toprak dolgusu yapıldığın-
dan bahisle toprak döküm ücretinin tahsili amacıyla tanzim ve tebliğ
edilen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı görev yönünden
reddeden vergi mahkemesi kararının bozulması istemine ilişkindir.
Dosyanın incelenmesinden, belediye ile yükümlü şirket arasında
yapılan toprak döküm protokolü hükümleri gereğince dolgu sahasına dö-
külen toprak hafriyatının 200 m3 den fazla olduğundan bahisle fazla
dökülen topraktan belediye payına düşen miktarın tahsili için 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme emri düzenlendiği anlaşılmış olup,
ödeme emrinin içeriğinin, özel hukuk hükümlerine göre düzenlenen söz-
leşme sonucu doğan bir alacak olması nedeniyle genel hükümlere göre
adliye mahkemelerinde çözümlenmesi gereken bir konu olduğundan ve 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takibi mümkün olmayan bu alacak nedeniy-
le ödeme emri düzenlenmesinde yasaya uyarlık bulunmamaktadır.
Bu durumda vergi mahkemesince ödeme emrinin iptali gerekirken
uyuşmazlığın görüm ve çözümünün adli yargı mercilerinin görev alanı
içinde bulunduğu gerekçesiyle davanın görev yönünden reddinde yasal
isabet görülmüştür.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin kabulüne, ... Vergi Mah-
kemesinin ... gün ve ... sayılı kararının bozulmasına karar verildi.
(MT/ES)


 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA