kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
YEDİNCİ DAİRE 1997 2048 1996 551 20/05/1997
 
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMESİNE DAYANAK ALINACAK TUTANAKLARDA, DÜ-
ZENLENMEK ZORUNDA OLAN BELGELERİN NE MİKTARDA VE KİMLER ADINA DÜZEN-
LENMEDİĞİNİN SOMUT BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMESİ GEREKTİĞİ HK.<
Yükümlü şirketin iş yerinde yapılan denetimde, toplam 464 adet gider
pusulasının şirketin sigortalı personeline imzalattırıldığı ve
1.1.1993 tarihinden 15.11.1993 tarihine kadar günde ortalama on müşte-
riye hizmet verilip ortalama ... lira komisyon alındığı halde fatura
düzenlenmediğinin tespit edildiğinden bahisle kesilen özel usulsüzlük
cezasını; yükümlü şirketin kurumlar vergisine tabi birinci sınıf tüc-
car olması ve yaptığı işin ticari faaliyet olması nedeniyle 213 sayılı
Kanunun 232 ve 234. maddeleri uyarınca fatura ve gider pusulası düzen-
lemek zorunda olduğu, ancak, ceza kesilmesine dayanak alınan tutanak-
ta, ne miktarda ve kimlere ait faturaların düzenlenmediği hususu so-
mut bir şekilde belirlenmediğinden, fatura kesmeme fiilinin bir tespit
olarak kabulü suretiyle cezanın asgari haddinin uygulanması icap etti-
ği, gider pusulası düzenlenmediği hususuna gelince; yapılan tespitte
464 adet gider pusulasının düzenlendiği ancak şirketin kendi sigorta-
lı personeline imzalattırıldığı belirlenmiş olup, bu durumun gider pu-
sulalarının hiç düzenlenmemiş sayılmasını gerektirmeyeceği, söz konusu
fiilin ancak 213 sayılı Kanunun 352. maddesi kapsamında değerlendiri-
lebileceği, bu nedenle gider pusulası düzenlenmediğinden bahisle kesi-
len cezada isabet bulunmadığı gerekçesiyle, ... liralık asgari had ü-
zerinden tadilen tasdik eden İstanbul 4. Vergi Mahkemesinin 13.9.1995
gün ve 1995/1286 sayılı kararının; tutanakta yer alan husuların şirket
muhasebecisi tarafından hiçbir itirazi kayıt ileri sürülmeden imzalan-
dığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, mahkeme kararının
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin red-
dine, kararın onanmasına, karar verildi. (MT/ES)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA