kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1985 2370 1981 482 24/10/1985
 
FİİLEN YAPILAN SAĞLIK HİZMETİNE UYGUN BİR SINIFTA BİR KADRODA İSTİH-
DAM EDİLMEYEN DAVACIYA TAM GÜN ÇALIŞMA TAZMİNATI VERİLMESİNDE YASAYA
AYKIRILIK BULUNMADIĞI HK.<
Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Beşevler Dispanserinde
Diş Protez Teknisyen Yardımcısı olarak çalışan davacı 2162 sayılı yasa
ya dayanılarak tam gün tazminatının ödenmemesi işleminin iptali ile ke
silenlerin geri verilmesini istemektedir.
2162 sayılı Sağlık Personelinin tam süre Çalışma esaslarına dair Kanu-
nun 1.maddesinde "Bu kanun genel ve katma bütçeli kurumlarda, İl Özel
İdareleri ile belediyelerden bunların kurdukları döner sermayeli kuru-
luşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında, Beden
Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve teşeb-
büslerinde, Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan ...
personele uygulanır" denilmiş, yine aynı kanunun 5.maddesinde ise "Bi-
rinci maddede belirtilen kurumların sağlık hizmetlerinde çalıştırılan
en az ilkokulu bitirmiş ve ilgili meslek belgesini almış fizik tedavi,
laboratuvar, eczane, ağız protez, organ protezleri, anestezi, radyolo-
ji, teknisyen yardımcıları ile ebe ve hemşire yardımcıları ve benzerle
rine aylıklarına ek olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 7.de-
recesinin son kademe aylığının % 50 sini geçmemek üzere aylık tazminat
verilir" hükmü yer almıştır.
Yukarıda anılan hükümlerin incelenmesinden anlaşılacağı gibi sağlık
personelinin tam süre çalışma esaslarına dair kanun hükümlerine tabi
olmaları ve getirdiği tazminatlardan yararlanabilmeleri için; 2162 sa-
yılı yasanın 1.maddesinde sayılan idare ve kurumlarda, aynı yasanın 5.
maddesinde belirtilen mesleklerde çalışma, fiilen sağlık hizmeti yap-
mak fiilen yapılan sağlık hizmetine uygun sınıftan bir kadroda istih-
dam edilmek koşullarının gerçekleşmesi gerekir.
Dosyanın incelenmesinden davacının Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakan-
lığına bağlı Beşevler Dispanserinde yardımcı hizmetler sınıfından leva
zım müdürlüğü hizmetlisi kadrosunu işgal ettiği ve diş protez teknis-
yen yardımcısı olarak çalıştığı anlaşılmakta olup, fiilen yapılan sağ-
lık hizmetine uygun sınıftan bir kadroyu işgal etmediği için davalı i-
darece 2162 sayılı yasanın 5.maddesinden faydalandırılmamasında mevzua
ta aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle yasal dayanaktan yoksun davanın reddine karar ve-
rildi.


RD/ZK
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA