kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DOKUZUNCU DAİRE 1982 1728 1980 5715 06/04/1982
 
KARŞILIK DAVALARIN DA MÜSTAKİL DAVALAR GİBİ HARCA TABİ OLACAĞI, ADRESİ
NE TEBLİGAT YAPILAMIYAN DAVALI VE KARŞILIK DAVACININ YENİ ADRESİNİ BİL
DİRMESİNE KADAR DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILACAĞI HK.<
Rayiç bedel esasına göre davalı adına salınan kusur cezalı Emlak Alım
Vergisini değiştirerek onayan İtiraz Komisyonu kararını değiştirerek
onayan Temyiz komisyonu kararının; vergi dairesince ve mükellef tara-
fından bozulması isteminden ibarettir.
Davalının savunmasının karşılık dava dilekçesi niteliğinde bulunması
ve karşılık davaların da müstakil davalar gibi harca tabi olması sebe-
biyle ve Harçlar Kanununun 6.maddesi hükmü gereğince 492 sayılı Harç-
lar Kanununda değişiklik yapılmasına dair 2345 sayılı kanun uyarınca
dilekçeye yapıştırılması gerekli 1000 liralık harç pulunun davalı ve
karşılık davacıdan istenmesine ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
kanununun 6.maddesi uyarınca karar gereğinin 30 gün içinde yerine ge-
tirilmemesi halinde karşılık davanın açılmamış sayılacağı ve dilekçe-
nin savunma dilekçesi olarak kabul edilerek davaya devam olunacağına
ilişkin ara kararının davalı ve karşılık davacıya gösterdiği adreste
tebliğ edilmediği dosya içindeki tebellüğ belgesinden anlaşıldığından
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 26.maddesinin 2.fıkrası
hükmü uyarınca karşılık davanın, davalı ve karşılık davacının yeni
adresini bildirmesine kadar işlemden kaldırılmasına karar verilerek
vergi dairesi davası incelendi:
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 12.6.1980 gün ve E:1977/1,
K:1980/2 sayılı kararı ile takdir komisyonunda geçen sürenin ceza yö-
nünden zamanaşımını durdurmıyacağı karara bağlandığına ve 2575 sayılı
Danıştay Kanununun 40.maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca, İçtihat-
ları Birleştirme Kurulu kararlarına Danıştay Daire ve Kurulları ile
İdari Mahkemeler ve idare uymak zorunda olduğuna göre kusur cezasını
zamanaşımına uğramadığı gerekçesiyle onayan komisyon kararında kanuna
uyarlık görülmemiştir. Ancak, vergi dairesi tarafından açılan davada
bu kanunun karara bağlanmasına olanak bulunmamaktadır.
Davacı vergi dairesinin vergi aslına ilişkin iddiaları da usul ve esas
yönünden yasaya uygun ve gerekçeye dayalı Temyiz Komisyonu kararının
bozulmasını sağlıyacak durumda bulunmadığından davanın reddine karar
verildi.(BŞ/YÖ)
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA