kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1989 2238 1988 1126 23/11/1989
 
241 SAYILI KHK,NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİYLE, GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI
EK GÖSTERGE UYGULAMASINDA BAKANLAR KURULU'NUN GÖREV ÜNVANI BELİRLEME
YETKİSİNİN 1.DERECE KADRO İLE SINIRLANDIRILDIĞI, 3.DERECE KADROLU BÜT-
ÇE DAİRESİ BAŞKANLIĞININ EK GÖSTERGESİNDEN YARARLANMASINA OLANAK BULUN
MADIĞI ANCAK 1.7.1984 TARİHİNDEN İTİBAREN KADROSUNA TAHSİSLİ EK GÖSTER
GESİ BULUNMADIĞI İÇİN AYLIK DERECESİ OLAN 1.DERECENİN EK GÖSTERGESİN-
DEN YARARLANMASI GEREKTİĞİ HK.<
Davacının Muhasebe müdürlüğünden emekli olan eşinden dolayı 1.10.1985
tarihinden itibaren almakta olduğu dul aylığına uygulanan 2.derece kad
rolu muhasebe müdürlüğü ek göstergesinin 1.12.1980 tarihinden geçerli
olmak üzere 3.derecenin ek göstergesi olarak tadiline ve 1.12.1980-30.
10.1985 tarihleri arası yersiz ödenen miktarın istirdadına ilişkin iş-
lemin iptali ve Muhasebe Müdürlüğü kadrosunun Bütçe Dairesi Başkanlığı
olarak değiştirilmesi nedeniyle dul aylıklarına söz konusu Başkanlığın
ek göstergesinin uygulanması istemiyle açılan dava İdare Mahkemesinin
kararıyla; davacının eşine 3.derece kadronun tahsis edilmesi karşısın-
da 1101 sayılı Karar uygulanarak Bütçe Dairesi Başkanlığı ek gösterge-
sinin verilmesinin mümkün olmadığı, sanat okulu öğrenimi itibariyle de
3.derecenin son kademesine yükselebileceğinden, intibaklarla geldiği
1.derece 4.kademe üzerinden bağlanan emekli aylığına 3.derecenin ek
göstergesinin uygulanmasında ve yersiz ödenen miktarın geri alınmasın-
da isabetsizlik bulunmadığğ gerekçesiyle reddedilmiştir.
Davacı ise, bu kararın yerinde olmadığını öne sürerek temyizen incelen
mesini ve bozulmasını istemektedir.
30.5.1979 günlü ve 7/17561 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1.3.1979
gününden geçerli olmak üzere daha önceki kararnameler ile saptanan 1.
2.3 ve 4.derecelere giren görevler ve uygulanacak ek göstergeler değiş
tirilerek, genel idare hizmetleri ve Milli İstihbarat Sınıfına dahil
olup ta 3. ve 4.derecede yer alan görevlerin 50 ek göstergesi 100'e
yükseltilmiş, 1.7.1984 tarihinde yürürlüğe giren 241 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamenin 1.maddesi ile 657 sayılı Kanunun değişik 43.maddesi
B bendi (a) fıkrası değiştirilerek, "... Genel İdare Hizmetleri Sınıfı
na dahil 1.derece kadrolardan görev ünvanları Bakanlar Kurulu kararı
ile tesbit edileceklere 500 veya 400 rakamının, bu sınıfa dahil olup
da, yukarıdaki hükümlere göre kadrolarına tahsisli gösterge belirlen-
memiş olanlardan 4.derecenin kademelerinden aylık alanlara 100, 3.dere
cenin kademelerinden aylık alanlara 150, 2.derecenin kademelerinden ay
lık alanlara 200 ve 1.derecenin kademelerinden aylık alanlara 300 raka
mının eklenmesi suretiyle aylıklarının hesaplanacağı hükme bağlanmış
ve buna bağlı olarak çıkarılan 84/8230 sayılı Bakanlar Kurulu kararın-
da, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1.derece kadrolarda bulunan-
lardan Bütçe Dairesi başkanlarının ek göstergesi +400 olarak belirlen-
miştir.
Bu kuralların birlikte incelenmesinden, 241 sayılı K.H.K.nin yürürlüğe
girmesi ile ek gösterge uygulanmasında, genel İdare Hizmetleri Sınıfın
da, Bakanlar Kurulunun görev ünvanı belirleme yetkisinin 1.derece kad-
ro ile sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, dava konusu olayı 241 sayılı K.H.K.nin yürürlüğe girdiği
tarih itibariyle ayrı ayrı incelemek gerekmektedir.
Temyiz, dava ve tahsis dosyasının incelenmesinden, davacının eşinin 3.
derece kadrolu muhasebe müdürü olaral görev yapmakta iken 11.8.1978 ta
rihinde emekliye ayrılması üzerine 1.derece 4.kademe üzerinden (+50)
ek gösterge ile emekli aylığı bağlandığı, daha sonra kurumundan alınan
yazı ile Muhasebe Müdürlüğüne 2.derece kadro ve (+100) ek gösterge tah
sis edildiğinin bildirilmesi üzerine aylıklarının 1.1.1979 tarihinden
itibaren 2.derece kadronun ek göstergesi uygulanmak suretiyle yüksel-
tildiği, davacının eşinin ölümü nedeniyle 1.10.1985 tarihinde kendisi-
ne dul aylığı bağlandığı, daha sonra da dava konusu karar ile dul aylı
ğına uygulanan ek gösterge 3.derecenin ek göstergesi olarak tadil edi-
lerek 1.12.1980-30.10.1985 tarihleri arası yersiz ödenen miktarın adı-
na borç çıkarıldığı anlaşılmaktadır.
Dava dosyasın da yer alan belgelerden, davacının 3.derece kadrolu Muha
sebe Müdürlüğünden emekli olduğu tartışmasızdır.
Yukarıda hükmü yazılı maddelere göre, Bütçe Dairesi Başkanlığına tanı-
nan ek göstergeden yararlanabilmesi için kadro derecesinin 1.derece ol
ması gerektiğinden 3.derece kadroda iken emekliye ayrılan davacının ek
göstergeden yararlanmasına olanak bulunmamakta ancak 241 sayılı K.H.K.
nin yürürlüğe girdiği 1.7.1984 tarihinden itibaren kadrosuna tahsisli
ek göstergesi olmadığı için ayrı k>h.K.uyarınca aylık derecesi olan 1.
derecenin ek göstergesi (+300) ek göstergeden yararlandırılması gerek-
mektedir.
Bu durumda, dava konusu işlemde 1.7.1984 tarihine kadar ki dönem için
mevzuata aykırı bir yön bulunmamakla bu tarihe kadar, davacıya yapılan
yersiz ödemelerin geri alınması yerinde ise de 1.7.1984 tarihinden iti
baren 1.derecenin ek göstergesi uygulanmak suretiyle aylıklarının he-
saplanması gerekirken, bu dönem için de adına borç çıkarılmasında isa-
bet bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacının 2577 sayılı Kanunun 49.maddesine uygun
bulunan isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulmasına, ay
nı maddenin 2.fıkrası uyarınca işin esasına geçilerek yukarıda belirti
len nedenlerle, dava konusu işlemin 1.7.1984 tarihinden sonrasını kap-
sayan kısmının iptaline, dava konusu işlemin 1.7.1984 tarihine kadar
olan kısmına yönelik olarak davanın reddine karar verildi.

(DAN-DER;SAYI:78-79)
BŞ/YÖ 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA