kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ONUNCU DAİRE 1988 191 1986 2095 11/02/1988
 
DAVACININ İŞYERİNDE VE TEBLİGATIN YAPILDIĞI TARİHTE İŞ ORTAĞI OLAN Kİ-
ŞİYE YAPILAN TEBLİĞİN GEÇERLİ OLDUĞU VE TEBLİĞ ALINDISINA TEBLİĞİ ALAN
BU KİŞİNİN HATAEN "VEKİL" OLARAK YAZILMASININ TEBLİGATI USULSÜZ KILMA-
YACAĞI HK.<
Hazine adına kayıtlı taşınmazı işgali nedeniyle tahakkuk ettirilen ec-
rimisilin tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle
açılan dava sonucunda Vergi Mahkemesince ödeme emrinin davacı vekiline
tebliğ edildiği ve yasal dava açma süresi içinde dava açılmadığı gerek
çesiyle davanın süre yönünden reddi yolunda verilen kararın temyizen
bozulması istenilmektedir.
Davacı tarafından, tebligatın usulüne uygun yapılmadığı, tebligatı a-
lan şahsın vekili olmadığı bu nedenle davanın süresinde açıldığı iddia
ediliyorsa da; dosyanın incelenmesinden, dava konusu ödeme emrinin,
davacının işyerinde ve tebligatın yapıldığı tarihte iş ortağı olan ki-
şiye tebliğ edildiği anlaşıldığından, tebligatın usulsüz yapıldığından
sözedilmeyeceği gibi tebliğ alındısına, tebliği alan kişinin hataen
"vekil" olduğunun yazılması da tebligatın usulsüz olduğu sonucunu do-
ğurmaz.
Açıklanan nedenle, davacının 2577 sayılı yasanın 49.maddesine uygun
bulunmayan temyiz isteminin reddine, sonucu itibariyle yerinde bulunan
Vergi Mahkemesi kararının yukarıda belirtilen gerekçeyle onanmasına
karar verildi.

(DAN-DER SAYI:72-73)(MT/SE)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA