kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
DÖRDÜNCÜ DAİRE 1994 1697 1994 3334 24/03/1994
 
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI KARŞILIĞIN
DA YAPILAN KİRA ÖDEMELERİNDEN TEVKİFAT YAPILACAĞI HK.<
Büfe ve çay bahçesi işletmeciliği yapan davacının 1989 yılı 1 ila 12.
ayları için işçi çalıştırdığı ve kira ödemesinde bulunduğunun
27.9.1990 tarihli tutanakla tespiti üzerine takdir komisyonu kararına
dayanılarak gelir (stopaj) vergisi salınmış, kaçakçılık cezası kesil-
miştir. İstanbul 1.Vergi Mahkemesi 15.3.1993 gün ve 1993/905 sayılı ka
rarıyla, işyerinin bulunduğu taşınmazın mülkiyetinin Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne ait olduğunun anlaşıldığı, bu nedenle kira stopaj yapılmaya-
cağı, ücret yönünden ise, davacı her ne kadar işçi çalıştırmadığını
iddia etmekte ise de, işçi çalıştırdığı yönünde yapılan tespite iliş-
kin tutanak, işçisi tarafından imzalandığından, bu iddiaya itibar edi-
lemeyeceği, takdir komisyonunca belirlenen miktarın tesbit edilen tu-
tardan fazla olmadığı dolayısıyla bu miktar üzerinden yapılan tarhiya-
tın yasaya uygun bulunduğu gerekçesiyle vergi ve cezanın kısmen kaldı-
rılmasına karar vermiştir. Davacı, işçi çalıştırdığına ilişkin tutana-
ğın gerçeği yansıtmadığını, davalı idare ise, vakıflara ait gayrimen-
kullerin kiralanması karşılığında, bunların ödemelerinden kesinti yapı
lacağını ileri sürmekte ve kararın bozulmasını istemektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinin birinci fıkrasında;
kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar,
ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler vakıflar, dernek ve va-
kıfların iktisadi işletmeleri menkul kıymetler yatırım fonu yöneten-
ler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbabı ve zirai kazançlarını bilanço ve zirai işletme hesabı
esasına göre tespit eden çiftçilerin aşağıdaki bentlerde sayılan ödeme
lerin nakden veya hesaben yaptıklara sırada, istihkak sahiplerinin ge-
lir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtil-
miş, aynı maddenin 6/b bendinde de, vakıflar (Bakanlar Kurulunca Vergi
muafiyeti tanınanlar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralan
ması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden % 10 oranında tev
kifat yapılacağı öngörülmüştür.
Yukarıdaki madde dikkate alındığında; sözkonusu gayrimenkullerin kira-
lanması karşılığında yapılan kira ödemelerinden tevkifat yapılması ge-
rektiğine göre bu kanuni zorunluluğun yerine getirilmemesi nedeniyle
yapılan tarhiyatı kaldıran mahkeme kararında isabet görülmemiştir.
Bu nedenle, Vergi Mahkemesi kararının kira stopajına ilişkin kısmının
bozulmasına karar verildi.

ŞT/ES
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA