kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
BEŞİNCİ DAİRE 1992 2029 1992 1398 25/06/1992
 
PRATİSYEN HEKİM OLAN DAVACIYA MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERDİ-
Ğİ TARİHTEN İTİBAREN FARK TAZMİNATI ÖDENMEMESİNDE HUKUKA AYKIRILIK BU-
LUNMADIĞI HK.<
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Araştırma görevlisi kadrosuna devlet hizeti yükümlülüğü nedeniyle ata-
nan ve pratisyen hekim olan davacı, iki yıllık mecburi hizmet süresi-
nin dolduğu dolayısıyla normal bir araştırma görevlisinin mali hakla-
rından faydalanması gerekeceğinden bahisle 2547 sayılı Yasanın 50.mad-
desine göre ödenmekte olan fark tazminatının kesilerek fazla yapılan
ödemelerin geri alınacağı yolunda tesis olunan işlemin iptali istemiy-
le dava açmıştır.
İdare Mahkemesi kararıyla, 2541 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet
Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanunun 3.maddesinin 1.fıkrasında tabiple-
rin pratisyenlikte iki yıl ve uzmanlıkta iki yıl olmak üzere toplam
fiilen dört yıl devlet hizmeti yapmakla yükümlü oldukları; 9.maddesin-
de de, bu Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla haklarında 657 sayılı
Yasa hükümlerinin uygulanacağının hükme bağlandığı, 2547 sayılı Yüksek
Ögretim Kanununun 33/a maddesi uyarınca araştırma görevlilerinin bu
kadroya en çok iki yıl için atanacağı ve sürenin sonunda görevlerinin
kendiliğinden sona ereceği; aynı Yasanın 50/e maddesinde ise, tıpta uz
manlık eğitimi yapanlara verilecek aylık ve ödeneklerin tespitinde ay-
nı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin
aylık ve ödeneklerinin gözönünde tutulacağı hükmünün getirildiği; dava
lı idarenin, iki yıllık mecburi hizmet süresi bittikten sonra davacıya
2547 sayılı Yasaya tabi araştırma görevlisi olarak çalışmak isteyip
istemediğini sorup buna göre işlem tesis etmesi gerekirken, bu hususa
hiç değinilmeden 657 sayılı Yasaya tabi olan davacı hakkında, fark
tazminatlarının kesilmesi fazla ödenen fark tazminatlarının geri alı-
nacağı yolunda tesis edilen işlemde hukuka uygunluk görülmediği gerek-
çesiyle, anılan işlem iptal edilmiştir.
Davacının 2514 sayılı Yasanın 3.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalına araş-
tırma görevlisi olarak atandığı ve uyuşmazlığın, davacının, devlet hiz
meti yükümlülüğünün bittiği tarihden askerlik nedeniyle ücretsiz izin-
li olarak ayrıldığı tarihe kadar ödenmiş olan fark tazminatlarının, as
kerlik dönüşü göreve iade edildiği tarihde geri alınması ve bu tarih-
ten itibaren artık fark tazminatı ödenmemesi yolunda tesis edilen iş-
lemden kaynaklandığı dosyadaki belgelerin incelenmesinden anlaşılmış-
tır.
Sayıştay Genel kurulunun "2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet
Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun uyarınca, Devlet hizmeti yükümlülüğü
bulunan pratisyen tabiplerin, bu yükümlülüklerini yerine getirebilme-
leri için yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı, bu meyanda araş-
tırma görevlisi kadrolarına atanabileceklerine; ancak, bunların aylık
ve diğer haklarının 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığındaki emsalleri gözönünde bulundurularak öden-
mesi gerekeceği" yolundaki 6.6.1985 günlü, 4501/1 sayılı kararı esas
alınmak suretiyle uygulamanın bu doğrultuda yapılacağına ilişkin, dos-
yada mevcut Maliye ve Gümrük Bakanlığı yazısı fark tazminatı ödeneleri
nin dayanağını oluşturmaktadır. Sözü edilen uygulama, mecburi hizmet
süresi ile sınırlı olduğundan, adı geçen tazminatların bu sürenin bi-
timinden itibaren ilgililere ödenmesine olanak bulunmamaktadır.
Bu durumda, idare tarafından, mecburi hizmet yükümlülüğü sona eren da-
vacıya bu tarihten itibaren fark tazminatı ödenmeyeceği yolunda tesis
edilen işlemde hukuka aykırılıktan sözedilemiyeceğinden mahkemece anı-
lan işlemin iptali yolunda hüküm tesis edilmesinde hukuki isabet görül
memiştir. Buna karşılık, mecburi hizmetin sona erdiği tarih ile davacı
nın ücretsiz izinli olarak ayrıldığı tarih arasında ödenmiş olan fark
tazminatlarının, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun "... fazla
ödenmiş bulunan aylık ve ücret farklarının... ilk kanunsuz ödemenin
yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 gün (İdari dava açma süresi) iç-
inde geri alınabileceği..." hakkındaki 22.12.1973 günlü, E:1968/8,
K:1973/14 sayılı kararına aykırı olarak 2.6.1989 tarihinde tesis edi-
len işlemle geri alınması mümkün görülmediğinden, kararın bu noktaya
ilişkin kısmı sonucu itibariyle hukuka uygun bulunmamaktadır.
Öte yandan yürürlükteki mevzuatla idareye, mecburi hizmet yükümlülüğü
süresinin bitiminden sonra araştırma görevlisi olan davacıya 2547 sa-
yılı Yasaya tabi bir görevde çalışmak isteyip istemediğini sormak ko-
nusunda bir yükümlülük getirilmediğinden kararın dayandığı gerekçede
hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle ödenmiş olan fark tazminatlarının geri alınması
işleminin iptali yönünden davalı idarenin temyiz isteminin reddiyle
İstanbul 6.İdare Mahkemesinin 27.12.1991 günlü, E:1989/2117,
K:1991/2396 sayılı kararının bu kısmının yukarıda belirtilen gerekçey-
le onanmasına, kararın fark tazminatlarının kesilmesi işleminin ipta-
line ilişkin kısmının ise, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1/b fıkrası
uyarınca bozulmasına karar verildi.
CP/SE
 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA