kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ALTINCI DAİRE 1998 2776 1997 3446 21/05/1998
 
RUHSAT İSTENEN ANCAK RUHSAT ALINMAKSIZIN YAPILAN İLAVELERİN İMAR MEV-
ZUATINA UYGUNLUĞU VE RUHSATA BAĞLANABİLECEĞİ DAVALI İDARE TARAFINDAN
AÇIKCA BELİRLENDİKTEN SONRA CEZALI HARÇ ALINMAK SURETİYLE RUHSAT VE-
RİLMESİ GEREKİRKEN İMAR PARA CEZASININ YATIRILMASI HALİNDE RUHSAT VE-
RİLEBİLECEĞİ YOLUNDA TESİS EDİLEN İŞLEMDE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI
HK.<
Aydın 1. İdare Mahkemesinin 1.10.1996 günlü, 1996/1042 sayılı kararı-
nın usul ve yasaya aykırı olduğu öne sürülerek bozulması istenilmekte-
dir.
Dava, ... İlçesi, ... Mahallesi, ... mevkii, ... ada, ... par-
sel sayılı taşınmaz üzerinde davacı tarafından yapılan inşaata ruhsat
verilmesi isteminin izinsiz inşaata başlanması nedeniyle imar para ce-
zası yatırılmasından sonra inşaat ruhsatı verilebileceği gerekçesiyle
reddine ilişkin ... günlü, ... sayılı işlemin iptali istemiyle açıl-
mış, İdare Mahkemesince, ruhsat istenen ancak ruhsat alınmaksızın ya-
pılan ilavelerin imar mevzuatına uygunluğu ve ruhsata bağlanabileceği
davalı idare tarafından açıkça belirlendikten sonra cezalı harç almak
suretiyle ruhsat verilmesi gerekirken, imar para cezasının yatırılması
halinde ruhsat verilebileceği yolunda tesis edilen işlemde mevzuata u-
yarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar ve-
rilmiş, karar davalı idare vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolun-
daki temyize konu Aydın 1. İdare Mahkemesinin 1996/1042 sayılı kara-
rında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.
fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbiri bulunmadığından bozma
istemi yerinde görülmeyerek anılan mahkeme kararının ONANMASINA, karar
verildi. (MT/ES)
(DAN-DER; SAYI:98)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA