kararara.com

Yargı Kararı Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIŞTAY Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi
ÜÇÜNCÜ DAİRE 1994 4358 1994 4626 14/12/1994
 
YATIRIM İNDİRİMİNİN, YATIRIM HARCAMALARININ BAŞLADIĞI YILDAN İTİBAREN
UYGULANACAĞI VE İNDİRİMDEN FAYDALANILACAK MİKTARA ULAŞINCAYA KADAR DE-
VAM EDİLECEĞİ, İNDİRİM İÇİN KAZANÇ SAĞLANMASI KAYDIYLA HARCAMANIN YA-
PILMIŞ OLMASININ YETERLİ OLACAĞI HK.<
Davacı şirketin 1991 takvim yılı işlemlerinin yatırım indirimi yönün-
den incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporuna dayanıla-
rak adına ikmalen salınan kurumlar vergisi, geçici vergi ile kesilen
kaçakçılık cezasına karşı açılan davayı; 193 sayılı Gelir Vergisi Ka-
nununun Ek 4.maddesinde; Yatırım indiriminin uygulanmasına, yatırım
konusunu teşkil eden aktif değerlere ilişkin harcamaların yapıldığı
takvim yılından itibaren başlanacağı ve indirimden faydalanacak mikta-
ra ulaşıncaya kadar devam olunacağı, her yatırım için faydalanılacak
indirim tutarı, o yatırım içerisinde yer alan indirimden yararlanabi-
lecek aktif değerlerin kıymetleri toplamına, Yatırım Teşvik ve Yatırım
İndirimi Belgesinde yazılı olan indirim nispetinin uygulanması sure-
tiyle hesaplanacağı hükmünün yer aldığı, dosyanın incelenmesinden,
otomotiv sanayi motor parçası imali işi ile uğraşan davacı şirketin
başvurusu üzerine Devlet Planlama Teşkilatınca verilen Yatırım Teşvik
Belgesi ve Yatırım İndirimi Belgesinde, Şirketçe Konya Organize Sanayi
Bölgesinde 1.000.000 adet subap gaydı imali için komple yeni yatırım
yapılacağının, yatırımın 29.9.1989 tarihinde başlayıp 31.12.1990 tari-
hinde bitirileceğinin, bina inşaatı için 107.000.000 lira, ithal maki-
na için 1.153.000.000 lira, diğer harcamalar için 275.000.000 lira ol-
mak üzere % 40 yatırım indirimi, % 100 gümrük muafiyeti, % 40 Kaynak
kullanma destekleme primi uygulanacağının belirtildiği, davacının ya-
tırımı süresi içinde gerçekleştirememesi nedeniyle 28.12.1990 günlü
başvurusu üzerine Devlet Planlama Teşkilatınca bu sürenin 1.10.1991
tarihine kadar uzatıldığı, 1.11.1991 günlü süre uzatımı istemiyle ya-
pılan başvuru üzerine yatırım süresinin 31.5.1992 gününe kadar ikinci
kez uzatılmasından sonra davacı şirketin, teşvik belgesindeki döviz
değerleri değiştiğinden belgenin yeni değerler üzerinden revizesi, ye-
ni gönderilen ithal ve yerli makina teçhizat listesinin onaylanması,
yatırım süresinin 31.12.1992 tarihine kadar uzatılması istemini içeren
9.4.1992 günlü dilekçesi üzerine yatırım teşvik belgesi revize edile-
rek ithal ve yerli global listenin onaylanıp yatırım süresinin
31.12.1992 tarihine kadar uzatıldığının davacıya bildirildiği, yatırım
teşvik belgesinde 17.6.1992 tarihi itibariyle sabit yatırım tutarının
4.284.000.000 liraya yükseltilerek ithal makina tutarının 3.339.000.
000.-lira olduğunun açıklandığı, davacı şirketçe 1991 yılında ithal
edilen altı adet makina için 3.166.634.314 liralık yatırım yapıldığı
beyan edilerek bu miktara % 40 yatırım indirimi uygulanmak suretiyle
1.266.653.726 liranın dönem kazancından indirildiği, inceleme elemanı-
nın şirketin dönem kazancından indirebileceği azami miktarın 1.535.
000.000.- lira sabit yatırım tutarı ve 460.500.000 lira toplam sabit
yatırımın % 30 fazlası olmak üzere 1.995.500.000 lira olduğunu, bu
miktara % 40 yatırım indiriminin uygulanmasıyla 798.200.000 liranın
kurumun kazancından indirilmesi gerektiğinden bahisle şirketin 1991
yılında 468.453.726 lirayı fazladan kurum kazancından indirdiğini tes-
bit etmesi üzerine tarhiyat yapıldığının anlaşıldığı, yukarıda belir-
tilen madde hükmüne göre yatırım indiriminin, yatırım harcamalarının
başladığı yıldan itibaren uygulanacağı ve indirimden faydalanılacak
miktara ulaşıncaya kadar devam edileceği, indirim için kazanç sağlan-
ması kaydıyla harcamanın yapılmış olmasının yeterli olacağının açık
olduğu, davacı şirketin 1991 yılındaki yatırım harcamaları tutarının,
indirimden yararlanılacak miktarı aşmaması ve idarece bu miktarda bir
harcama yapılmadığı yolunda bir iddia ve tesbitin olmaması nedeniyle
yatırım indiriminden dolayı saptanan matrah farkı üzerinden yapılan
tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek cezalı tarhi-
yatın terkinine karar veren Konya Vergi Mahkemesinin 29.6.1993 gün ve
1993/395 sayılı kararının bozulması istemidir.
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan
Konya Vergi Mahkemesinin 29.6.1993 gün ve 1993/395 sayılı kararı, aynı
gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup temyiz istemi-
ne ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozul-
masını sağlayacak durumda bulunmadığından temyiz isteminin reddine ve
kararın onanmasına karar verildi.

(MT/ES)

 

 

 

Bu site telif yasaları kapsamında koruma altındadır.

Site içeriğinin ticari amaçla kopyalanması ve kullanılması yasaktır.

Copyright 2010 BETA